Thursday, February 20, 2020

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) επιθυμεί να προσλάβει έκτακτο Προσωπικό (ένα άτομο) για την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός – Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

Υποστηρικτική συμμετοχή του στην υλοποίηση των ενεργειών και την προετοιμασία των παραδοτέων, σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές που θα τεθούν από την Επιτροπή Διοίκησης του Έργου (Steering Committee). Σε συνεργασία με το ΕΠΠ, μεριμνά για τη θεματολογία της ιστοσελίδας και την ενημέρωση των δραστηριοτήτων του έργου σε κατάσταση επιλεγμένων αποδεκτών.
Προετοιμασία και σύνταξη εκθέσεων φυσικού αντικειμένου. Οι αναφορές φυσικού αντικειμένου υποβάλλονται στον καθορισμένο χρόνο στον συντονιστή για την υποβολή της έκθεσης στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του προγράμματος.

Συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο και τους λοιπούς διακρατικούς εταίρους για την υλοποίηση των ενεργειών και δράσεων των υλοποιούμενων έργων Ευθύνη για την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων στο πλαίσιο των υλοποιούμενων έργων.

Φροντίδα για την διατήρηση φακέλων με φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία με όλα τα απαραίτητα έγγραφα υλοποιούμενων έργων, τις αποφάσεις, τα πρακτικά των συναντήσεων εργασίας, τα παραδοτέα κάθε δράσης, εκθέσεις και υλικό τεκμηρίωσης.

Συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων έργων.

Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων.

Ανάληψη οποιασδήποτε άλλης εργασίας κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση των έργων μετά από οδηγίες του ΕΠΠ σύμφωνα με τα εγκεκριμένα έγγραφα αυτών (τεχνικό δελτίο, partnership agreement, subsidy contract, οδηγό υλοποίησης προγραμμάτων).

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κατά προτίμηση Σχολής Οικονομικών ή Πολυτεχνικών Επιστημών.
 • Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στην υποβολή, το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση διαχείρισης και την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων και ειδικότερα, στην τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τη διάδοση αποτελεσμάτων, την εκπόνηση μελετών-παραδοτέων (επιχειρηματικό σχέδιο, παρακολούθηση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργου και προτάσεις παρεμβάσεων στο επίπεδο χάραξης πολιτικής).

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

 • Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων οργάνωσης γραφείου (MS Office) και εφαρμογών διαδικτύου.

 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Θα εκτιμηθεί η συνάφεια του τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της θέσης.
 • Εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας της επιχειρηματικότητας ή της καινοτομίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και/ή Συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας

Εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης: Μέχρι 30 μήνες, με δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.

Αμοιβή: Η αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, τον Εσωτερικό Κανονισμό και θα είναι ανάλογη των προσόντων του/της υποψηφίου/ας που θα επιλεγεί.

Διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και είδος σύμβασης:

 • Η διαδικασία που επελέγη είναι αυτή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με στόχο οι υποψήφιοι να καταθέσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους.
 • Για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Cover Letter), οι τίτλοι σπουδών και τα λοιπά προσόντα του κάθε υποψήφιου. Ακολούθως θα δημιουργηθεί μία κατάσταση προτεραιότητας (short list) κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, βάση της οποίας οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε συνέντευξη. Κατόπιν θα συνταχθεί Πρακτικό Αξιολόγησης και απόφασης επιλογής με σειρά προτεραιότητας.
 • Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.
 • Ενστάσεις επί του Πρακτικού Αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στον ιστότοπο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.
 • Μεταξύ του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Α.Ε και του υποψήφιου θα υπογραφεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 05 Μαρτίου 2020 ώρα 15:00, πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 •  Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Cover Letter) με αναφορά στον τίτλο θέσης
 •  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Στοιχεία απόδειξης εμπειρίας (όπως βεβαιώσεις εμπειρίας κτλ)
 • Τυχόν συστατικές επιστολές

και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συνεπικουρεί στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα του κάθε υποψήφιου, είτε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf ή/και doc με email στο info@psp.org.gr, είτε ταχυδρομικά (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα με παράδοση προς πρωτοκόλληση το αργότερο μέχρι 05 Μαρτίου 2020 ώρα 15:00 και με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου) ή αυτοπροσώπως ή αντιπρόσωπό του στην παρακάτω Διεύθυνση:

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.
Οδός Σταδίου, Πλατάνι-Ρίο
265 04, Πάτρα
Τ.: 2610-911.550/551
Fax: 2610-994.106

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά στον τίτλο θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που απαιτούνται από την πρόσκληση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΠ στη διεύθυνση www.psp.org.gr και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ
Καθ. Βασίλειος Αναστασόπουλος


Μπορείτε να βρείτε την προκύρηξη σε PDF μορφή εδώ