1 August 2019

 

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται διακρατικές επισκέψεις (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων, σκοπός των οποίων είναι η σύνδεση θαλάσσιων φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Οι εταίροι θα φιλοξενήσουν αντιπροσωπείες αποτελούμενες από τους εταίρους, θεσμικούς και άτυπους φορείς των αντίστοιχων clusters των άλλων περιοχών του έργου, προκειμένου οι τελευταίοι να κατανοήσουν επί τόπου δομές καινοτομίας, καλές πρακτικές, πρωτοβουλίες διάδρασης και συνεργασίας μεταξύ θεσμικών και άτυπων φορέων καινοτομίας προς όφελος των ώριμων και νέων τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται στη διακρατική επίσκεψη στο Ζανταρ, που θα πραγματοποιηθεί στις 11-12 Σεπτεμβρίου 2019.

Θα επιλεγούν Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up), οι οποίοι θα ανταμειφθούν με τα “BLUE_BOOST travel fiches”.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τους αιτούντες, η διαδικασία αξιολόγησης, την αίτηση υποβολής, τα δικαιολογητικά και το Πρόγραμμα της διακρατικής επίσκεψης στο Ζανταρ,  μπορείτε να τα δείτε στην αναλυτική Πρόσκληση στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Οι αιτήσεις για την επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 29 Αυγούστου 2019 και ώρα 23:59, σύμφωνα με το έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποκλείονται από την επιλογή.


Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση υποβολής

Πρόγραμμα της διακρατικής επίσκεψης

29 July 2019

The EU Blue Growth initiative is a long-term strategy with a recent history characterised by a strong integration with the EU Cohesion policy, which placed maritime investments at the centre of regional cooperation. The workshop shares the strategies and experiences developed by Mediterranean Regions for promoting innovation across all sectors of the blue economy in the current multiannual financial framework. Starting from this baseline, politicians and research experts will set a new cooperation framework for addressing the innovation challenges of the Blue Growth in the new programming period.

The first session of the workshop is focused on the strategies, experiences, good practices and successful initiatives for innovation in the Blue Economy sectors such as: the Transnational Innovation Voucher Schemes for knowledge and technology transferring in the blue sectors (4HELIX+, MED Programme and BLUE_BOOST, ADRION Programme); the interactive approach to innovation in the small-scale fishery and aquaculture sectors for the development and exchange of demand oriented technological and non-technological solutions (ARIEL, ADRION Programme and SUSHI-DROP, ADRI.SMARTFISH, DORY Italy-Croatia Programme); the clustering of blue entrepreneurship, R&AT and investment boards for innovation and sustainability in the blue economy (Rede Dinâmica XXI - Apredin, PT); the nanotechnology-based methods as an innovation speeder of blue growth (Babeş-Bolyai University, RO); the environment-friendly approach to marine aquaculture based on Recirculating Aquaculture System and Integrated Technologies (University of Tirana, AL).

In the workshop’s second part, network’s national and regional authorities are invited to discuss, with representatives of the 32 partner organizations working in the Blue Growth transnational cooperation projects, the contribution of such initiatives towards a more sustainable growth in the blue economy as well as to outline a set of recommendation for strengthening transnational innovation systems in the new programming period.
 

1st SESSION - Speakers and presentations

Innovation policies for supporting blue growth: the innovation voucher scheme

Mrs Manuela Bora, Marche Region (Ancona, IT)

The presentation will focus on the process of stimulation and guidance developed for the innovation and technological transfer of the MSME/Startup of the Blue Growth sectors: the Innovation voucher scheme implemented in the Blue_Boost (funded by the Adrion Programme) and 4helix+ (funded by the MED Programme) Projects.

Innovation brokering in small- scale fisheries and aquaculture: project and results in the Adriatic Ionian macro Region

Ms Sanja Matić-Skoko - Institute of Oceanography and Fisheries (Split, HR)

The presentation will focus on the interactive approach to innovation applied to small-scale fisheries and aquaculture sectors for the exchange, transfer and testing of technological and non-technological solutions that respond to the concrete and daily needs of operators.

A holistic approach to sustainable blue growth: innovation experiences in the West Mediterranean regions

Prof. Fernand Gaspar, Rede Dinâmica XXI - APREDIN (Lisbon, PT)

The presentation will focus on blue entrepreneurship, research&innovation and investment, deepening a number of strategic Mediterranean initiatives to support Europe’s Sustainable Blue Economy, developing all three sides of a fundamental triangle to increase innovation in the Blue Growth Sector: research&innovation, investment and entrepreneurship.

From nanobiosensing to blue bioeconomy: translational science as innovation speeder of blue growth

Prof. Simona Cinta Pinzaru, Babeş-Bolyai University (Cluj-Napoca, RO)

The talk covers the latest research results using nanotechnology-based methods and laser-based spectroscopy to reveal amazing facets and properties of waste biomaterials from aquaculture sector and seafood industry and their potential for blue bioeconomy. Turning a threat into new opportunity is illustrated by considering an invasive crab species, which turned into significant negative impact on aquaculture and ecosystem sustainability. For a scientist working in advanced materials field, a crab shell is a tridimensional highly ordered natural nano-architecture which is yet challenging for replication in any nanotechnology-based fabrication protocol. Such nano-architectures are increasingly required in innovative research fields like nanobiophotonics, nanomedicine, regenerative medicine, bio-sensing and others. We further show how the translational research could turn biogenic wasted materials in added-value by-products such as smart materials for solutions loading and slow delivery, selective absorbents, smart bio-fertilizers or photonic materials. Concluding, the pivotal role of scientific research results dissemination, education and communication along with the built synergies across sectors is highlighted as an innovation speeder of Blue Growth.

Innovation towards the sustainability of Mediterranean blue economy: new technologies for marine aquaculture

Prof. Rigers Bakiu, Agricultural University of Tirana (Tirana, AL)

In the Mediterranean basin, Marine Aquaculture is mainly represented by the blue economy sectors involved in producing fingerling and growing the juveniles of European seabass and gilthead seabream. Best practices of off-shore sea cages are famous in Spain, while Turkey and Greece still remain the top producers of these two commercial species. In this presentation, it will be elucidated the marine aquaculture development in Albania, while adapting the new technologies and the outcomes of similar initiatives from the neighbor countries. Off-shore production systems combined with the proper fish feed represent a sustainable solution toward minimizing the problems related to aquaculture in the marine ecosystem. At the end, the new technologies related to Recirculating Aquaculture System and Integrated Technologies are going to be presented as best examples for further development of the Mediterranean Blue Economy by following an environment-friendly approach.

2nd SESSION - Debate among network’s national and regional authorities


Source: unicam.it/boostiing-nnovation-for-med-bg

30 June 2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων καινοτόμων σχεδίων, για τη χορήγηση τουλάχιστον 5 κουπονιών καινοτομίας έως 10.000€ το καθένα. Η νέα προθεσμία ορίστηκε στις 8 Ιουλίου 2019 24:00 (CET).

Περισσότερες πληροφορίες, την αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.psp.org.gr/el/vouncher-coupons-blue-boost-2019

13 June 2019

 

Στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2019, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης οργάνωσε και φιλοξένησε τη Διαμεσολαβητική εκδήλωση (Brokerage event), την 3η Διακρατική επίσκεψη (Cross-Field Visit) και την 4η Συνάντηση (Steering Committee) αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη. Οι εταίροι του έργου από τις 7 περιοχές της Αδριατικής συμμετείχαν μαζί με τις αντιπροσωπείες τους, αποτελούμενες από Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) καθώς και από Πάροχους Τεχνογνωσίας (Knowledge Providers: Δημόσιοι/ Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέοι Μη Θεσμικοί Φορείς Καινοτομίας), δημιουργώντας ένα ευνοϊκό έδαφος για μεταφορά γνώσεων και ευκαιρίες για διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του έργου.

Η Διαμεσολαβητική εκδήλωση (Brokerage event) θεωρήθηκε ως εκδήλωση δικτύωσης για δυνητικούς υποψηφίους της πρόσκλησης των Κουπονιών Καινοτομίας, τα οποία προσφέρουν 100% συνολική χρηματοδότηση 350.000 € σε 35 ΠΜΜΕ/ Start-Up  για την υλοποίηση έργων καινοτομίας με την απόκτηση γνώσεων και υπηρεσίες καθοδήγησης που θα παρέχονται από τους Πάροχους Τεχνογνωσίας. Περισσότεροι από 40 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στη διεθνή Διαμεσολαβητική εκδήλωση όπου αναπτύχθηκαν περαιτέρω ιδέες και πιθανή συνεργασία για την πρόταση έργων καινοτομίας στους παραδοσιακούς και αναδυόμενους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης/Οικονομίας.

Η Διακρατική επίσκεψη (Cross-Field Visit) αποτέλεσε ευκαιρία για τους εταίρους του έργου, αντίστοιχους πάροχους τεχνογνωσίας και εταιρείες της Γαλάζιας Ανάπτυξης, να επισκεφθούν τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας και να μάθουν περισσότερα για την πρακτική τους και τις σχετικές προκλήσεις καινοτομίας. Με την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Δαρμουσλής (Darmoulis), οι συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν την τρέχουσα κατάσταση της καλλιέργειας μυδιών στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ η παραγωγική διαδικασία και η ανάπτυξη δικτυών υψηλής ποιότητας για την αλιεία και την ιχθυοκαλλιέργεια παρουσιάστηκε από την εταιρία DIOPAS Α.Ε. Επιπλέον, οι γνώσεις σχετικά με την επιχειρηματική και εμπορική δομή του τοπικού / περιφερειακού οικοσυστήματος της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Νέα Μηχανιώνα από τον αλιευτικό σύλλογο «Θερμαϊκός».

Οι εταίροι του έργου συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση του έργου BLUE_BOOST, καθώς και τις επικείμενες δραστηριότητες του έργου. Η 4η συνάντηση εστίασε στις τρέχουσες ανοικτές προσκλήσεις για Παρόχους Τεχνογνωσίας και για τα Κουπόνια Καινοτομίας που επιτρέπουν το σχεδιασμό ή/και τη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών ή επιχειρηματικών μοντέλων στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης, μέσω μικρών έργων καινοτομίας.


Επισυναπτόμενο το δελτίο τύπου: http://bit.ly/2XHNmZ5

Brokerage Event the in BLUE_BOOST website

BLUE_BOOST Facebook

BLUE_BOOST Twiiter

13 June 2019

 

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας, σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, ώρα 11:00 – 12:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Ρήγα Φεραίου 58, Πάτρα) με θέμα: Ευκαιρίες για επιχειρήσεις από τις δράσεις έργων στη Γαλάζια Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Κατά την εκδήλωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν μεταξύ άλλων για τις δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας στον
τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης/Μπλέ Οικονομίας.

Επισυναπτόμενη η ατζέντα εδώ: http://bit.ly/2XMc4aQ

12 June 2019

 

Το  Επιστημονικό Πάρκο Πατρών καλεί Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος να συμμετάσχουν στην διακρατική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Καινοτόμων Σχεδίων, προκειμένου να χορηγηθεί στις καλύτερες από τις Προτάσεις αυτές χρηματοδότηση μέσω από τα Κουπόνια Καινοτομίας.

Η παρούσα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύεται στο πλαίσιο της διακρατικής πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας σε Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) του  έργου BLUE_BOOST, μέσω της οποίας θα χορηγηθούν τουλάχιστον 35 κουπόνια καινοτομίαςύψους έως 10.000€ έκαστο, σε αντίστοιχο αριθμό ΠΜΜΕ και Start-Up της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός κλπ), των 7 πιλοτικών περιοχών του έργου (τουλάχιστον 5 ανά πιλοτική περιοχή).

Οι ωφελούμενοι, ΠΜΜΕ & Start-Up, θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω των κουπονιών καινοτομίας, να βελτιώσουν τη θέση τους στις αλυσίδες αξίας της Γαλάζιας Ανάπτυξης, χάρη στις γνώσεις / τεχνολογικές δεξιότητες που θα τους μεταφέρουν Πάροχοι Τεχνογνωσίας, οι οποίοι μπορούν να είναι: Δημόσιοι/ Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέοι Μη Θεσμικοί Φορείς Καινοτομίας (fab labs, maker spaces, co-working spaces, creative hubs, living labs, tech shops, contamination labs κλπ). Οι Πάροχοι Τεχνογνωσίας θα πρέπει να είναι ήδη εγγεγραμμένοι, πριν την υποβολή της πρότασης από τη συνεργαζόμενη με αυτούς επιχείρηση, στη διεθνή βάση δεδομένων Παρόχων Τεχνογνωσίας του έργου BLUE_BOOST, που είναι διαθέσιμη on line, στον ιστότοπο https://blueboost.unicam.it/KPcall.php, όπου γίνεται και η εγγραφή των ενδιαφερόμενων ως Παρόχων Τεχνογνωσίας.

Ο προαναφερθείς διακρατικός μηχανισμός χορήγησης κουπονιών καινοτομίας αποτελεί την κύρια δράση του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου BLUE_BOOST (https://blueboost.adrioninterreg.eu), που αποσκοπεί στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών-Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης και ανήκουν στις εμπλεκόμενες πιλοτικές περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου, στις οποίες εδρεύουν οι εταίροι του έργου: 1) Κομητεία του Zadar (Κροατία), 2) Περιφέρεια Marche (Ιταλία),  3) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), 4) Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia (Ιταλία), 5) Παράκτιες περιοχές Durres, Vlora, Saranda & Shengjlin (Αλβανία), 6) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 7) Περιφέρεια Puglia (Ιταλία).

Ο σκοπός της πιλοτικής δράσης του BLUE_BOOST είναι να βοηθήσει τις  ΠΜΜΕ & Start-Up να υλοποιήσουν μικρά καινοτόμα σχέδια μεταφοράς τεχνογνωσίας, για το σχεδιασμό/ δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων και  στρατηγικών marketing. Τα εν λόγω σχέδια μπορούν να αφορούν σε όλες τις φάσεις του κύκλου καινοτομίας, σε επίπεδο τεχνολογικό, οργανωσιακό και marketing, από το σχεδιασμό και τη δημιουργία πρωτοτύπου μέχρι την κατοχύρωση πατέντας και την εμπορική αξιοποίηση.

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν προτάσεις πρέπει να είναι ΠΜΜΕ & Start-Up οι οποίες:

  • να έχουν την έδρα τους ή μία καταγεγραμμένη εγκατάσταση/υποκατάστημα σε λειτουργία, σε μία από τις παραπάνω πιλοτικές περιοχές του BLUE_BOOST,
  • να διαθέτουν ανεξάρτητη νομική υπόσταση (οι κοινοπραξίες θα αποκλειστούν),
  • να διαθέτουν δραστηριότητα σε τουλάχιστον έναν από τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που έχουν επιλεγεί από τον εταίρο της πιλοτικής τους περιοχής, οι οποίοι καταγράφονται στο Παράρτημα (Annex) 12 της Πρόσκλησης
  • να έχουν επιλέξει έναν Πάροχο Τεχνογνωσίας από την παραπάνω διεθνή βάση δεδομένων Παρόχων Τεχνογνωσίας του έργου BLUE_BOOST (Knowledge Providers Gallery).

Διευκρινίζεται ότι τυχόν ΠΜΜΕ που έχουν εγγραφεί στην παραπάνω βάση δεδομένων ως Πάροχοι Τεχνογνωσίας δεν μπορούν ταυτόχρονα να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, για να λάβουν κουπόνι καινοτομίας ως ωφελούμενοι.

Η αίτηση (Παράρτημα - Annex 1) και όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, που περιγράφονται αναλυτικά στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, πρέπει να σταλούν από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με e-mail στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, σε μορφή pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση prevenios@psp.org.gr

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 30η Ιουνίου 2019, τα μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, συνεπώς η 1η Ιουλίου 2019, στη 01.00 π.μ. για την Ελλάδα. Η Πρόσκληση και το σύνολο των συνοδευτικών της εγγράφων είναι στην αγγλική γλώσσα, στην οποία θα πρέπει να υποβληθούν και οι προτάσεις.

Οι υποβληθείσες προτάσεις θα αξιολογηθούν σε περιφερειακό επίπεδο από Επιτροπές Αξιολόγησης αποτελούμενες από μέλη των Τοπικών Επιτροπών Καινοτομίας που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του BLUE_BOOST (ειδικοί σε θέματα Γαλάζιας Ανάπτυξης – διατομεακής καινοτομίας και εκπρόσωποι των εταίρων του έργου). Οι ωφελούμενες ΠΜΜΕ - Start-Up και οι συνεργαζόμενοι με αυτές Πάροχοι Τεχνογνωσίας θα έχουν στη διάθεσή τους έξι (6) μήνες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων προκειμένου να ολοκληρώσουν τα καινοτόμα σχέδιά τους.

Το BLUE_BOOST προβλέπει έναν μόνο τύπο κουπονιού καινοτομίας, με μέγιστο ποσό τις 10.000€ και χρηματοδότηση 100% για τα καινοτόμα σχέδια που θα επιλεχθούν, κατόπιν της παραπάνω αξιολόγησης (δεν προβλέπονται σχήματα συγχρηματοδότησης), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που ισχύει στην χώρα του συγκεκριμένου πιλοτικού εταίρου. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μπορούν να απευθύνονται στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, αρμόδιος Μιχάλης Πρεβενιός, τηλ. 2610911537, e-mail prevenios@psp.org.gr . 


Επισυνάπτεται η  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων  και τα Παραρτήματά της (Annexes).

30 May 2019

 

Στις 14 Μαΐου 2019, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή  ατόμων στη διαμεσολαβητική εκδήλωση (Brokerageevent) και στη διακρατική επίσκεψη (cross-field visit) στη Θεσσαλονίκη στις 5-6 Ιουνίου 2019 στα πλαίσια του προγράμματος BLUE_BOOST.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την επιλογή των συμμετεχόντων άρχισε στις 14.05.2018 και ολοκληρώθηκε στις 28.05.2018. Οι 6 επιλεγέντες υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στην επίσκεψη είναι οι εξής:

ΑΡΧΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.
Μ. Ν. 23256
Π. Β. 23257
Μ. Σ. 23258
Θ. Ι. 23259
Κ. Δ. 23260
Π. Π. 23261

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα λάβουν ειδοποίηση αποδοχής.

Επισυναπτόμενο αρχείο: Αποτελέσματα πρόσκλησης 

29 May 2019

Οι νικήτριες ομάδες του διαγωνισμού Blue Hackathon 2019, στις προκλήσεις του αλιευτικού τουρισμού και του παράκτιου τουρισμού, απόλαυσαν το βραβείο τους:

ημερήσια εκδρομή με ιστιοπλοϊκό σκάφος στον Πατραϊκό κόλπο με στάση στο λιμάνι της Ναυπάκτου.

Ευχαρίστουμε όλους για αυτήν την όμορφη ημέρα...

Ομάδα Blue_Boost

17 May 2019

Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (ΕΠΠ) με κύριο στόχο να παρουσιαστούν επιδοτούμενα προγράμματα τηςΠεριφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η εκδήλωση άρχισε στις 9:30π.μ.στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΠ.

Ειδικότερα κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν με μια σύντομη περιγραφή οι τρεις Δράσης της Π.Δ.Ε.: Εξωστρέφεια – Διεθνοποίησητων ΜΜΕ– 2019, Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας & Επιχειρηματική Εκκίνηση.

Μπορείτε να βρείτε της παρουσιάσεις παρακάτω:

Εξωστρέφεια - Διεθνοποίησητων ΜΜΕ– 2019

Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

Επιχειρηματική Εκκίνηση

14 May 2019

 

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) επιθυμεί να επιλέξει πέντε (5) άτομα ώστε να συμμετάσχουν στη διαμεσολαβητική εκδήλωση (Brokerage event) στις 5 Ιουνίου 2019 και στη διακρατική επίσκεψη (cross-field visit) στη Θεσσαλονίκη στις 6 Ioυνίου 2019.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται διακρατικές επισκέψεις (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων, σκοπός των οποίων είναι η σύνδεση θαλάσσιων φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Οι εταίροι θα φιλοξενήσουν αντιπροσωπείες αποτελούμενες από τους εταίρους, θεσμικούς και άτυπους φορείς των αντίστοιχων clusters των άλλων περιοχών του έργου, προκειμένου οι τελευταίοι να κατανοήσουν επί τόπου δομές καινοτομίας, καλές πρακτικές, πρωτοβουλίες διάδρασης και συνεργασίας μεταξύ θεσμικών και άτυπων φορέων καινοτομίας προς όφελος των ώριμων και νέων τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Επίσης, στο πλαίσιο της διακρατικής πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας σε Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) του  έργου BLUE_BOOST, θα χορηγηθούν τουλάχιστον 35 κουπόνια καινοτομίας, ύψους έως 10.000€ έκαστο, σε αντίστοιχο αριθμό ΠΜΜΕ και Start-Up της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός κλπ), των 7 πιλοτικών περιοχών του έργου (τουλάχιστον 5 ανά πιλοτική περιοχή).

Οι ωφελούμενοι, ΠΜΜΕ & Start-Up, θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω των κουπονιών καινοτομίας, να βελτιώσουν τη θέση τους στις αλυσίδες αξίας της Γαλάζιας Ανάπτυξης, χάρη στις γνώσεις / τεχνολογικές δεξιότητες που θα τους μεταφέρουν Πάροχοι Τεχνογνωσίας, οι οποίοι μπορούν να είναι: Δημόσιοι/ Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέοι Μη Θεσμικοί Φορείς Καινοτομίας (fab labs, maker spaces, co-working spaces, creative hubs, living labs, tech shops, contamination labs κλπ). Ο σκοπός αυτής της πιλοτικής δράσης του BLUE_BOOST είναι να βοηθήσει τις  ΠΜΜΕ & Start-Up να υλοποιήσουν μικρά καινοτόμα σχέδια μεταφοράς τεχνογνωσίας, για το σχεδιασμό/ δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων και  στρατηγικών marketing.

Έτσι, για να δημιουργηθεί το ευνοϊκό έδαφος για τη υλοποίηση των ιδεών, των συνεργασιών και των δραστηριοτήτων δικτύωσης, πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη μια μονοήμερη διακρατική διαμεσολαβητική εκδήλωση (Brokerage event) περίπου 1 μήνα μετά την έναρξη της πρόσκλησης για τα κουπόνια καινοτομίας. Η εκδήλωση συντονίζεται από το "ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται στη διαμεσολαβητική εκδήλωση (Brokerage event) και στη διακρατική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Ιουνίου 2019 αντίστοιχα.

Θα επιλεγούν ΠΜΜΕ & Start-Up και οι Πάροχοι Τεχνογνωσίας, οι οποίοι θα ανταμειφθούν με τα “BLUE_BOOST travel fiches”.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Για την επιλογή 5 υποψηφίων ανά εταίρο, κατά προτίμηση 3 εκπροσώπους των ΠΜΜΕ & Start-Up και 2 των Πάροχων Τεχνογνωσίας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση (Brokerage event) και τη διακρατική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Ιουνίου 2019 αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των  αιτήσεων με βάση το βιογραφικό σημείωμα ή τα προφίλ και πιθανές συνεντεύξεις.

Τα Προγράμματα της εκδήλωση (Brokerage event) και τη διακρατικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να τα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία. Κατά την επιλογή, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, της μη διάκρισης και της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τους αιτούντες, η διαδικασία αξιολόγησης, την αίτηση υποβολής και τα δικαιολογητικά μπορείτε να δείτε στην αναλυτική Πρόσκληση που επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα.

Οι αιτήσεις για την επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 28 Μαϊου 2019 και ώρα 23:59. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποκλείονται από την επιλογή.Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση υποβολής

Cross-Field Visit_Thessaloniki AGENDA

CFV Final Report-bb

Brokerage Event_Thessaloniki AGENDA

Brokerage Event_Evaluation questionnaire

Pages