14 May 2019

 

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) επιθυμεί να επιλέξει πέντε (5) άτομα ώστε να συμμετάσχουν στη διαμεσολαβητική εκδήλωση (Brokerage event) στις 5 Ιουνίου 2019 και στη διακρατική επίσκεψη (cross-field visit) στη Θεσσαλονίκη στις 6 Ioυνίου 2019.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται διακρατικές επισκέψεις (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων, σκοπός των οποίων είναι η σύνδεση θαλάσσιων φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Οι εταίροι θα φιλοξενήσουν αντιπροσωπείες αποτελούμενες από τους εταίρους, θεσμικούς και άτυπους φορείς των αντίστοιχων clusters των άλλων περιοχών του έργου, προκειμένου οι τελευταίοι να κατανοήσουν επί τόπου δομές καινοτομίας, καλές πρακτικές, πρωτοβουλίες διάδρασης και συνεργασίας μεταξύ θεσμικών και άτυπων φορέων καινοτομίας προς όφελος των ώριμων και νέων τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Επίσης, στο πλαίσιο της διακρατικής πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας σε Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) του  έργου BLUE_BOOST, θα χορηγηθούν τουλάχιστον 35 κουπόνια καινοτομίας, ύψους έως 10.000€ έκαστο, σε αντίστοιχο αριθμό ΠΜΜΕ και Start-Up της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός κλπ), των 7 πιλοτικών περιοχών του έργου (τουλάχιστον 5 ανά πιλοτική περιοχή).

Οι ωφελούμενοι, ΠΜΜΕ & Start-Up, θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω των κουπονιών καινοτομίας, να βελτιώσουν τη θέση τους στις αλυσίδες αξίας της Γαλάζιας Ανάπτυξης, χάρη στις γνώσεις / τεχνολογικές δεξιότητες που θα τους μεταφέρουν Πάροχοι Τεχνογνωσίας, οι οποίοι μπορούν να είναι: Δημόσιοι/ Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέοι Μη Θεσμικοί Φορείς Καινοτομίας (fab labs, maker spaces, co-working spaces, creative hubs, living labs, tech shops, contamination labs κλπ). Ο σκοπός αυτής της πιλοτικής δράσης του BLUE_BOOST είναι να βοηθήσει τις  ΠΜΜΕ & Start-Up να υλοποιήσουν μικρά καινοτόμα σχέδια μεταφοράς τεχνογνωσίας, για το σχεδιασμό/ δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων και  στρατηγικών marketing.

Έτσι, για να δημιουργηθεί το ευνοϊκό έδαφος για τη υλοποίηση των ιδεών, των συνεργασιών και των δραστηριοτήτων δικτύωσης, πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη μια μονοήμερη διακρατική διαμεσολαβητική εκδήλωση (Brokerage event) περίπου 1 μήνα μετά την έναρξη της πρόσκλησης για τα κουπόνια καινοτομίας. Η εκδήλωση συντονίζεται από το "ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται στη διαμεσολαβητική εκδήλωση (Brokerage event) και στη διακρατική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Ιουνίου 2019 αντίστοιχα.

Θα επιλεγούν ΠΜΜΕ & Start-Up και οι Πάροχοι Τεχνογνωσίας, οι οποίοι θα ανταμειφθούν με τα “BLUE_BOOST travel fiches”.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Για την επιλογή 5 υποψηφίων ανά εταίρο, κατά προτίμηση 3 εκπροσώπους των ΠΜΜΕ & Start-Up και 2 των Πάροχων Τεχνογνωσίας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση (Brokerage event) και τη διακρατική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Ιουνίου 2019 αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των  αιτήσεων με βάση το βιογραφικό σημείωμα ή τα προφίλ και πιθανές συνεντεύξεις.

Τα Προγράμματα της εκδήλωση (Brokerage event) και τη διακρατικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να τα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία. Κατά την επιλογή, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, της μη διάκρισης και της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τους αιτούντες, η διαδικασία αξιολόγησης, την αίτηση υποβολής και τα δικαιολογητικά μπορείτε να δείτε στην αναλυτική Πρόσκληση που επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα.

Οι αιτήσεις για την επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 28 Μαϊου 2019 και ώρα 23:59. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποκλείονται από την επιλογή.Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση υποβολής

Cross-Field Visit_Thessaloniki AGENDA

CFV Final Report-bb

Brokerage Event_Thessaloniki AGENDA

Brokerage Event_Evaluation questionnaire

10 May 2019

 

 

Το  Επιστημονικό Πάρκο Πατρών καλεί Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος να συμμετάσχουν στην διακρατική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Καινοτόμων Σχεδίων, προκειμένου να χορηγηθεί στις καλύτερες από τις Προτάσεις αυτές χρηματοδότηση μέσω από τα Κουπόνια Καινοτομίας.

Η παρούσα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύεται στο πλαίσιο της διακρατικής πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας σε Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) του  έργου BLUE_BOOST, μέσω της οποίας θα χορηγηθούν τουλάχιστον 35 κουπόνια καινοτομίαςύψους έως 10.000€ έκαστο, σε αντίστοιχο αριθμό ΠΜΜΕ και Start-Up της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός κλπ), των 7 πιλοτικών περιοχών του έργου (τουλάχιστον 5 ανά πιλοτική περιοχή).

Οι ωφελούμενοι, ΠΜΜΕ & Start-Up, θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω των κουπονιών καινοτομίας, να βελτιώσουν τη θέση τους στις αλυσίδες αξίας της Γαλάζιας Ανάπτυξης, χάρη στις γνώσεις / τεχνολογικές δεξιότητες που θα τους μεταφέρουν Πάροχοι Τεχνογνωσίας, οι οποίοι μπορούν να είναι: Δημόσιοι/ Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέοι Μη Θεσμικοί Φορείς Καινοτομίας (fab labs, maker spaces, co-working spaces, creative hubs, living labs, tech shops, contamination labs κλπ). Οι Πάροχοι Τεχνογνωσίας θα πρέπει να είναι ήδη εγγεγραμμένοι, πριν την υποβολή της πρότασης από τη συνεργαζόμενη με αυτούς επιχείρηση, στη διεθνή βάση δεδομένων Παρόχων Τεχνογνωσίας του έργου BLUE_BOOST, που είναι διαθέσιμη on line, στον ιστότοπο https://blueboost.unicam.it/KPcall.php, όπου γίνεται και η εγγραφή των ενδιαφερόμενων ως Παρόχων Τεχνογνωσίας.

Ο προαναφερθείς διακρατικός μηχανισμός χορήγησης κουπονιών καινοτομίας αποτελεί την κύρια δράση του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου BLUE_BOOST (https://blueboost.adrioninterreg.eu), που αποσκοπεί στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών-Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης και ανήκουν στις εμπλεκόμενες πιλοτικές περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου, στις οποίες εδρεύουν οι εταίροι του έργου: 1) Κομητεία του Zadar (Κροατία), 2) Περιφέρεια Marche (Ιταλία),  3) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), 4) Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia (Ιταλία), 5) Παράκτιες περιοχές Durres, Vlora, Saranda & Shengjlin (Αλβανία), 6) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 7) Περιφέρεια Puglia (Ιταλία).

Ο σκοπός της πιλοτικής δράσης του BLUE_BOOST είναι να βοηθήσει τις  ΠΜΜΕ & Start-Up να υλοποιήσουν μικρά καινοτόμα σχέδια μεταφοράς τεχνογνωσίας, για το σχεδιασμό/ δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων και  στρατηγικών marketing. Τα εν λόγω σχέδια μπορούν να αφορούν σε όλες τις φάσεις του κύκλου καινοτομίας, σε επίπεδο τεχνολογικό, οργανωσιακό και marketing, από το σχεδιασμό και τη δημιουργία πρωτοτύπου μέχρι την κατοχύρωση πατέντας και την εμπορική αξιοποίηση.

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν προτάσεις πρέπει να είναι ΠΜΜΕ & Start-Up οι οποίες:

  • να έχουν την έδρα τους ή μία καταγεγραμμένη εγκατάσταση/υποκατάστημα σε λειτουργία, σε μία από τις παραπάνω πιλοτικές περιοχές του BLUE_BOOST,
  • να διαθέτουν ανεξάρτητη νομική υπόσταση (οι κοινοπραξίες θα αποκλειστούν),
  • να διαθέτουν δραστηριότητα σε τουλάχιστον έναν από τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που έχουν επιλεγεί από τον εταίρο της πιλοτικής τους περιοχής, οι οποίοι καταγράφονται στο Παράρτημα (Annex) 12 της Πρόσκλησης
  • να έχουν επιλέξει έναν Πάροχο Τεχνογνωσίας από την παραπάνω διεθνή βάση δεδομένων Παρόχων Τεχνογνωσίας του έργου BLUE_BOOST (Knowledge Providers Gallery).

Διευκρινίζεται ότι τυχόν ΠΜΜΕ που έχουν εγγραφεί στην παραπάνω βάση δεδομένων ως Πάροχοι Τεχνογνωσίας δεν μπορούν ταυτόχρονα να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, για να λάβουν κουπόνι καινοτομίας ως ωφελούμενοι.

Η αίτηση (Παράρτημα - Annex 1) και όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, που περιγράφονται αναλυτικά στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, πρέπει να σταλούν από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με e-mail στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, σε μορφή pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση prevenios@psp.org.gr

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 30η Ιουνίου 2019, τα μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, συνεπώς η 1η Ιουλίου 2019, στη 01.00 π.μ. για την Ελλάδα. Η Πρόσκληση και το σύνολο των συνοδευτικών της εγγράφων είναι στην αγγλική γλώσσα, στην οποία θα πρέπει να υποβληθούν και οι προτάσεις.

Οι υποβληθείσες προτάσεις θα αξιολογηθούν σε περιφερειακό επίπεδο από Επιτροπές Αξιολόγησης αποτελούμενες από μέλη των Τοπικών Επιτροπών Καινοτομίας που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του BLUE_BOOST (ειδικοί σε θέματα Γαλάζιας Ανάπτυξης – διατομεακής καινοτομίας και εκπρόσωποι των εταίρων του έργου). Οι ωφελούμενες ΠΜΜΕ - Start-Up και οι συνεργαζόμενοι με αυτές Πάροχοι Τεχνογνωσίας θα έχουν στη διάθεσή τους έξι (6) μήνες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων προκειμένου να ολοκληρώσουν τα καινοτόμα σχέδιά τους.

Το BLUE_BOOST προβλέπει έναν μόνο τύπο κουπονιού καινοτομίας, με μέγιστο ποσό τις 10.000€ και χρηματοδότηση 100% για τα καινοτόμα σχέδια που θα επιλεχθούν, κατόπιν της παραπάνω αξιολόγησης (δεν προβλέπονται σχήματα συγχρηματοδότησης), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που ισχύει στην χώρα του συγκεκριμένου πιλοτικού εταίρου. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μπορούν να απευθύνονται στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, αρμόδιος Μιχάλης Πρεβενιός, τηλ. 2610911537, e-mail prevenios@psp.org.gr . 

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και τα Παραρτήματά της (Annexes).

25 April 2019

Tην Κυριακή 14 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση συνεργασιών, με τίτλο “Δράσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος”, στα πλαίσια της 6ης Έκθεσης Καινοτομίας και μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οργανισμού Λιμένα Πατρών (ΟΛΠΑ) (Νότιος Λιμένας). Στην εκδήλωση συμμετείχαν το Επιμελητήριο Αχαΐας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Επιστημονικό Πάρκο. Η εκδήλωση είχε διάρκεια δύο ωρών (15:00 - 17:00). Τον συντονισμό της εκδήλωσης επιμελήθηκε ο κ. Θεόδωρος Τσούμπελης, Γεν. Γραμματέας Επιμελητηρίου Αχαΐας.


Φωτογραφικό υλικόhttp://bit.ly/2vwZOyv

Πρακτικά εκδήλωσης “Δράσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος” Patras IQ, 14 Απριλίου 2019 6η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας:  http://bit.ly/2WjOSzQ

Άρθρο στην εφημερίδα "Η ΓΝΩΜΗ" με τίτλο "Η Πάτρα αποκτά δίκτυο γαλάζιας ανάπτυξης"http://bit.ly/2GOdHxl

15 April 2019

Το Επιμελητήριο Αχαΐας σε συνεργασία με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργάνωσαν με επιτυχία την εκδήλωση με θέμα “Δράσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος”
την Κυριακή, 14 Απριλίου 2019, ώρα 3-5 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΟΛΠΑ (Νότιος Λιμένας), στο πλαίσιο της 6ης Έκθεσης Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ (Patras Innovation Quest)

 

 

14 April 2019


 

Εκδήλωση Δικτύωσης (Networking Event) διοργανώνει το Επιμελητήριο Αχαΐας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου AGROINNOECO κατά την 6η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - PATRAS IQ 2019.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Απριλίου και ώρα 15:15 στον 1o όροφο του ROYAL http://www.royaltheater.gr/ (Ακτή Δυμαίων 53 Πάτρα)

Το έργο AGROINNOECO έχει ως στόχο να αναπτύξει μια μεθοδολογία που θα διευκολύνει τη μεταφορά καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα των συμμετεχουσών περιφερειών μέσω της δημιουργίας μιας διαδικασίας και μιας δομής στήριξης για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Η συγκεκριμένη δομή βασίζεται σε ένα δίκτυο περιφερειακών μηχανισμών καινοτομίας που αναπτύχθηκε σε όλες τις περιοχές που συμμετέχουν στο έργο. Κάθε περιφερειακός μηχανισμός καινοτομίας θα βασίζεται στους τρεις πυλώνες της «τριπλής έλικας» (επιχειρηματικός τομέας, δημόσιος τομέας και ερευνητικά / ακαδημαϊκά κέντρα).

Το έργο ανέπτυξε τη κοινή μεθοδολογία προ-επώασης η οποία περιλαμβάνει 14 συνολικά Εκπαιδευτικές Ενότητες που υλοποιούνται μέσω εκπαιδευτικών συνεδριών με φυσική παρουσία όσο και με απομακρυσμένη εκπαίδευση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας http://virtualhub.agroinnoeco.eu

Για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου επιλέχθηκε ο θεσμός του Patras IQ ως μέσο προβολής και διάδοσης των επιχειρηματικών ιδεών. Στο Patras IQ 2019 εκτός από τις επιχειρηματικές ιδέες των ομάδων της Δυτικής Ελλάδας θα παρουσιαστούν και οι αντίστοιχες από επισκέπτες των λοιπών συμμετεχουσών περιοχών. Συγκεκριμένα, θα προσέλθουν αποστολές από τη Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Αλβανία που θα περιλαμβάνουν τους εν δυνάμει επιχειρηματίες με τις ιδέες, εκπροσώπους επενδυτών, επιχειρηματίες και φορείς υποστήριξης επιχειρηματικότητας.

Κατά την Εκδήλωση Δικτύωσης (Networking Event) οι νέοι επιχειρηματίες του έργου από κάθε χώρα θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να αναπτύξουν ερευνητικές, τεχνολογικές ή/και εμπορικές συνεργασίες, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα προκαθορισμένων B2B συναντήσεων με τις αντίστοιχες ομάδες στόχο επενδυτές, επιχειρηματίες, φορείς υποστήριξης επιχειρηματικότητας, εκπροσώπους incubators.

Για περεταίρω πληροφορίες ή για τυχόν εξελίξεις μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook https://www.facebook.com/events/1448607448646898/

11 April 2019

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Ε.Π.Π.), με την υποστήριξη του Blue Innovation Hub, διοργάνωσε με επιτυχία το διαγωνισμό Blue Hackathon για την ανάπτυξη ιδεών στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης. Το Blue Hackathon πραγματοποιήθηκε στις 5-6 Απριλίου 2019 στους χώρους του Ε.Π.Π. (Σταδίου, Τ.Κ. 26504, Ρίο).

Στο Blue Hackathon συμμετείχαν συνολικά 30 φοιτήτριες, φοιτητές και απόφοιτοι από διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να αναπτύξουν πιλοτικές εφαρμογές σε δύο τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης με θέμα τον τουρισμό. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες είχαν να επιλέξουν ανάμεσα στις προκλήσεις του παράκτιου τουρισμού ή του αλιευτικού τουρισμού.

Η νικήτρια ομάδα της πρόκλησης του παράκτιου τουρισμού αποτελείται από τους Αγγελική Βασιλοπούλου, Θεμιστοκλής Βουτσής, Ξενοφών Δήμας με τίτλο REACHABLE, ενώ δεύτερη ήταν η ομάδα των Ελισάβετ Διαμαντοπούλου, Βασιλική Παπαβασιλείου, Anisa Caka, Μιχαήλ Χαχάλιος με τίτλο Schnelle Pedale. Αντίστοιχα στην πρόκληση του αλιευτικού τουρισμού αναδείχθηκε νικήτρια η ομάδα που αποτελείται από τους Ιωάννης Κοσμαδάκης, Γεώργιος Παγούνης, Ιωάννης Πανεθυμιτάκης με τίτλο fish-e, ενώ δεύτερη ήταν η ομάδα των Αναστασία Καλογεροπούλου, Βλάσιος Κετσιλής-Ρίνης, Μάρθα Κουτσίδη,       Αλέξης Λάζαρης, Ελένη Λιβέρη με τίτλο Application for Lagoon of Messolonghi.

Η κριτική επιτροπή, που έκρινε τις ομάδες του διαγωνισμού, αποτελούνταν από την κ. Βίκυ Τομαρα, Διευθύντρια του Ε.Π.Π. και project manager του έργου Blue_Boost, τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κουτσικόπουλο, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας και Προέδρου του Blue Innovation Hub, τον Καθηγητή Γεώργιο Παπαθεοδώρου του  Τμήματος Γεωλογίας, Κοσμήτορα Σχολής Θετικών Επιστημών και μέλος της  Local Innovation Committee του έργου Blue_Boost, τον κ. Σταύρο Κατσιαούνη, εκπρόσωπος της εταιρείας ΤΟΒΕΑ και τον κ. Νάσο Κοσκινά, ιδρυτή του Χώρου Συνεργασίας (coworking space) POS4work.

Το Ε.Π.Π. ευχαριστεί θερμά τον κ. Ιγνάτιο Φωτίου, ιδρυτή της εταιρείας ΤΟΒΕΑ και την κ. Μάχη Δημητρίου της εταιρείας AQUA ACTION για την υποστήριξη και την συμβολή τους στο διαγωνισμό. Ακόμα το Ε.Π.Π. θέλει να ευχαριστήσει τον κ. Σταύρο Τσομπανίδη, ιδρυτή της εταιρείας PHEE, για τα προϊόντα που προσέφερε στις ομάδες που ήρθαν δεύτερες στον διαγωνισμό και το κ. Νάσο Κοσκινά που προσέφερε τη δυνατότητα στις νικήτριες ομάδες να ενταχθούν στην προ-θερμοκοιτίδα RE-STARTUP Patras και να χρησιμοποιήσουν το coworking space και το εργαστήριο του POS4work για 2 μήνες. Τέλος, το Ε.Π.Π. ευχαριστεί ξεχωριστά τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για την προσφορά του ως χορηγός επικοινωνίας του διαγωνισμού.

Υπεύθυνος της διοργάνωσης του Blue Hackathon ήταν ο Μιχάλης Πρεβενιός, Ωκεανογράφος και μέλος του Local Innovation Committee του έργου  Blue_Boost.  

Το έργο Blue_Boost στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι συνέταιροι των επτά περιοχών της ADRION θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της  κοινοτικής προσέγγισης.

Φωτογραφικό υλικό στο https://www.facebook.com/events/241436246664703/

Περισσότερες πληροφορίες στο https://bluehackathon2019.weebly.com/


 Δελτίο τύπου σε PDF μορφή εδώ

1 April 2019

 

Το Επιμελητήριο Αχαΐας σε συνεργασία με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Πατρών, σας προσκαλούν στην εκδήλωση που διοργανώνουν την Κυριακή, 14 Απριλίου 2019, ώρα 3-5 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΟΛΠΑ (Νότιος Λιμένας), στο πλαίσιο της 6ης Έκθεσης Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
PATRAS IQ (Patras Innovation Quest)

“Δράσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος”


Πρόγραμμα εκδήλωσης: http://bit.ly/2Uz9WFM

Πρόσκληση: http://bit.ly/2ZgvpCn

21 March 2019

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Αξιολόγησης για την πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων

ΣΧΕΤ: Το έγγραφο της ΕΠΠ Α.Ε. με αριθ. Πρωτ. 22980 από 26.02.2019

Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Οι κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα, τα απαιτούμενα προσόντα και οι ζητούμενες δεξιότητες καθορίστηκαν στην παραπάνω
πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων άρχισε στις 26.02.2019 και ολοκληρώθηκε στις 13.03.2019 ώρα 16:00.

Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγκαιρα υπέβαλλαν οι εξής υποψήφιοι:

α/α       Αριθμός αίτησης  υποψηφίου  Αρχικά υποψηφίων
1 23015/13-3-2019 Π.Β.
2 22995/6-3-2019 Δ.Κ.
3 23010/12-3-2019 Τ.Ν.
4 23014/13-3-2019 Α.Γ.
5 22996/7-3-2019 Γ.Ο.
6 23013/13-3-2019 Χ.Α.

Βάσει των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως οι υποψήφιοι δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντατης προκήρυξης.

Η Επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγείται την κήρυξη της πρόσκλησηςως άγονη και προτείνεται ηεπαναπροκήρυξη της.

Μπορείτε να βρείτε το έγγραφο εδώ

20 March 2019

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο BLUE_BOOST (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ADRION για την περιοχή Αδριατικής - Ιονίου) και ειδικότερα στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας σε Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up), προσκαλεί Δημόσιους / Ιδιωτικούς Ερευνητικούς Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέους Μη Θεσμικούς Φορείς Καινοτομίας (fab labs, co-working spaces, innovation hubs κλπ) από όλη την Ελλάδα να εγγραφούν σε διεθνή βάση δεδομένων Παρόχων Τεχνογνωσίας “BLUE_BOOST Knowledge Providers’ Gallery’’ προς ΠΜΜΕ και Start-Up της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» (αλιεία, επεξεργασία αλιευμάτων, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, ναυπήγηση σκαφών, γαλάζιες βιοτεχνολογίες κλπ).

Η εν λόγω βάση δεδομένων αναπτύσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου BLUE_BOOST (https://blueboost.adrioninterreg.eu), που αποσκοπεί στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών-Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης και ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής - Ιονίου.

Οι Πάροχοι Τεχνογνωσίας από όλες τις περιοχές του Προγράμματος ADRION που θα εγγραφούν στη διεθνή βάση δεδομένων του BLUE_BOOST θα έχουν τη δυνατότητα:

α) να επιλεγούν από Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) της Γαλάζιας Ανάπτυξης που εδρεύουν στις πιλοτικές περιοχές του έργου: 1) Κομητεία του Zadar (Κροατία), 2) Περιφέρεια Marche (Ιταλία),  3) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), 4) Περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia (Ιταλία), 5) Παράκτιες περιοχές Durres, Vlora, Saranda & Shengjlin (Αλβανία), 6) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 7) Περιφέρεια Puglia (Ιταλία) για τη διαμόρφωση και υλοποίηση μικρών καινοτόμων σχεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό / δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων και  στρατηγικών marketing. Συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης (αναμένεται να δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2019) και επιλογής θα χορηγηθούν σε  κάθε πιλοτική περιοχή του έργου, από τον αρμόδιο εταίρο (1. Επιμελητήριο Zadar – Κροατία, 2. Πανεπιστήμιο του Camerino - Ιταλία, 3. Περιφέρεια Marche – Ιταλία, 4. ΕΒΕΘ, 5. Πρωτοβουλία για την Κεντρική Ευρώπη - Ιταλία, 6. Ταμείο Ανάπτυξης της Αλβανίας, 7. Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας) του BLUE_BOOST, πέντε (5) τουλάχιστον κουπόνια Καινοτομίας, σε αντίστοιχο αριθμό ΠΜΜΕ και Start-Up της Γαλάζιας Ανάπτυξης, ύψους έως 10.000€ έκαστο, προκειμένου αυτές να υλοποιήσουν τα καινοτόμα σχέδιά τους εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Πρόκειται επομένως να χορηγηθούν τουλάχιστον 35 κουπόνια συνολικού ύψους 350.000€. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε καινοτόμου σχεδίου, ο αρμόδιος εταίρος θα καταβάλει στον κάθε Πάροχο Τεχνογνωσίας το ποσό του κουπονιού καινοτομίας για τις παρεχόμενες στην ΠΜΜΕ / Start-Up υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι Πάροχοι Τεχνογνωσίας από την Ελλάδα που θα εγγραφούν στο διεθνή κατάλογο θα μπορούν να επιλεγούν για τη διαμόρφωση καινοτόμων σχεδίων όχι μόνο από τις ΠΜΜΕ / Start-Up των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, αλλά και από αυτές των υπολοίπων πιλοτικών περιοχών του BLUE_BOOST.

β) να προβληθούν διεθνώς και να αποκτήσουν νέες ευκαιρίες συνεργασίας χάρη στην εγγραφή τους στη βάση δεδομένων και στο διακρατικό δίκτυο (transnational network) του BLUE_BOOST, το οποίο θα εξακολουθήσει να υφίσταται και μετά το πέρας του έργου.

γ) να αναπτύξουν το δίκτυο των συνεργασιών τους μέσω της συμμετοχής τους σε δράσεις δικτύωσης του έργου, όπως οι διακρατικές επισκέψεις (Cross - Field Visits) που υλοποιούνται σε κάθε περιοχή εταίρου του BLUE_BOOST.

Η εγγραφή στη διεθνή βάση δεδομένων “BLUE_BOOST Knowledge Providers’ Gallery’’ γίνεται on line μέσω του συνδέσμου https://blueboost.unicam.it/KPcall.php  , όπου είναι διαθέσιμη και η σχετική αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παρόχους Τεχνογνωσίας (Expression of Interest for Knowledge Providers). Σημειώνεται ότι όσοι φορείς κι επιχειρήσεις επιθυμούν να λειτουργήσουν ως Πάροχοι Τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας του BLUE_BOOST, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους μέχρι τις 15 Ιουνίου 2019. Ωστόσο, Πάροχοι Τεχνογνωσίας που επιθυμούν να εγγραφούν στη βάση δεδομένων και στο διακρατικό δίκτυο του BLUE_BOOST και μετά την παραπάνω ημερομηνία, θα μπορούν να το κάνουν, μέχρι τη λήξη του έργου και να συμμετέχουν σε δράσεις δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι από τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης μπορούν να απευθύνονται στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, αρμόδιος Μιχάλης Πρεβενιός, τηλ. 2610 911537, e-mail prevenios@psp.org.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι από τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον χωρικά υπεύθυνο εταίρο του έργου, Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ, αρμόδιος Γιώργος Εμμανουηλίδης, τηλ. 2310 370181, e-mail emmanouilidis@ebeth.gr .


Μπορείτε να βρείτε τo δελτίο τύπου εδώ

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.psp.org.gr/el/blueboost

Pages