12 March 2019

 

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Ε.Π.Π.), με την υποστήριξη του Blue Innovation Hub, διοργανώνει το διαγωνισμό Blue Hackathon για την ανάπτυξη ιδεών στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης, όπως υδατοκαλλιέργεια, αλιεία,  παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, κ.α.

Η πρόκληση:

 • Οι συμμετέχοντες θα αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν υφιστάμενες υπηρεσίες και θα προτείνουν νέες στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες:

 • Στο Blue Hackathon μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν, νέες και νέοι, φοιτήτριες/τες, startup επιχειρήσεις ή και γενικότερα όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν πιλοτικές εφαρμογές στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την συμμετοχή στο Blue Hackathon, καθώς οι θέσεις για το διαγωνισμό είναι περιορισμένες και απαιτείται εγγραφή έως στις 2 Απριλίου 2019, στον σύνδεσμο https://goo.gl/forms/nwhEpXegBanoP1PE3 .

Μείνετε συντονισμένοι!

Tο έργο Blue_Boost στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι συνέταιροι των επτά περιοχών της ADRION θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της  κοινοτικής προσέγγισης.


Μπορείτε να βρείτε να Δελτίο τύπου σε PDF μορφή εδώ


Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.psp.org.gr/el/blueboost

 

26 February 2019

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) επιθυμεί να προσλάβει έκτακτο Προσωπικό (ένα άτομο) για την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός – Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

 • Υποστηρικτική συμμετοχή του στην υλοποίηση των ενεργειών και την προετοιμασία των παραδοτέων, σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές που θα τεθούν από την Επιτροπή Διοίκησης του Έργου (Steering Committee)

 • Υποστηρικτική συμμετοχή του στην υλοποίηση των ενεργειών και την προετοιμασία των παραδοτέων, σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές που θα τεθούν από την Επιτροπή Διοίκησης του Έργου (Steering Committee)

 • Συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο και τους λοιπούς διακρατικούς εταίρους για την υλοποίηση των ενεργειών και δράσεων των υλοποιούμενων έργων

 • Ευθύνη για την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων στο πλαίσιο των υλοποιούμενων έργων

 • Φροντίδα για την διατήρηση φακέλων με φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία με όλα τα απαραίτητα έγγραφα υλοποιούμενων έργων, τις αποφάσεις, τα πρακτικά των συναντήσεων εργασίας, τα παραδοτέα κάθε δράσης, εκθέσεις και υλικό τεκμηρίωσης

 • Συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων έργων

 • Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων

 • Ανάληψη οποιασδήποτε άλλης εργασίας κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση των έργων μετά από οδηγίες του ΕΠΠ σύμφωνα με τα εγκεκριμένα έγγραφα αυτών (τεχνικό δελτίο, partnership agreement, subsidy contract, οδηγό υλοποίησης προγραμμάτων)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κατά προτίμηση Σχολής Θετικών ή Πολυτεχνικών Επιστημών.
   
 • Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στην υποβολή, το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση διαχείρισης και την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων και ειδικότερα, στην τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τη διάδοση αποτελεσμάτων, την εκπόνηση μελετών-παραδοτέων κ.λ.π.
   
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
   
 • Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων οργάνωσης γραφείου (MS Office) και εφαρμογών διαδικτύου.
   
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Θα εκτιμηθεί η συνάφεια του
  τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της θέσης.

 • Εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της ενέργειας ή της γαλάζιας ανάπτυξης ή της επιχειρηματικότητας ή της καινοτομίας, ή του πολιτισμού στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και/ή Συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων

Τόπος εργασίας:

Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας

Διάρκεια της Σύμβασης:

H αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 6 μήνες. Η διάρκειά της δύνανται να επεκταθεί ανάλογα με τις ανάγκες των έργων, την απόδοση και τη σύμφωνη γνώμη του υποψηφίου, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης.

Αμοιβή:

Η αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, τον Εσωτερικό Κανονισμό και θα είναι ανάλογη των προσόντων του/της υποψηφίου/ας που θα επιλεγεί.


Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την προκύρυξη εδώ


15 February 2019

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ), υλοποίησε με επιτυχία συνολικά έξι (6) Σεμινάρια επεξεργασίας σεναρίων στην Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Scenario Workshops), στην Πάτρα, στον χώρο του ΕΠΠ, στα πλαίσια του έργου Blue_Boost. Συγκεκριμένα, το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2019, το δεύτερο στις 31, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα σεμινάρια υλοποιήθηκαν στις 1, 4, 6 και 13 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα.

Στα Blue Scenario Workshops συμμετείχαν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) & StartUps της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), οι οποίες συμμετείχαν στα Εργαστήρια Γαλάζιας Ανάπτυξης (Blue Labs) και δραστηριοποιούνται σε τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης όπως η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές κ.α. Στα Blue Labs έγινε η καταγραφή των αναγκών των ΜΜΕ της Γαλάζιας Ανάπτυξης καθώς και η παρουσίαση των καινοτομικών ευκαιριών που προσφέρει το έργο Blue_Boost στους συμμετέχοντες. Επίσης η συμμετοχή στα Blue Labs αποτέλεσε το πρώτο βήμα coaching για τις επιχειρήσεις στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους σε πιλοτικό σχέδιο από το «μονοπάτι γαλάζιας καινοτομίας» του έργου Blue_Boost

Το επόμενο βήμα στο «μονοπάτι γαλάζιας καινοτομίας» ήταν τα Blue Scenario Workshops, όπου σκοπός τους ήταν η παροχή καινοτομικής καθοδήγησης από εμπειρογνώμονες στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης προς τις ΜΜΕ & StartUps που συμμετείχαν στα Blue Labs και σύμφωνα με τις ανάγκες που είχαν καταγραφεί στα τελευταία. Το «μονοπάτι γαλάζιας καινοτομίας» του Blue_Boost θα συνεχιστεί τον επόμενο μήνα με  ένα διήμερο BLUE Hackathon.

Η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω δράσεις, θα ληφθεί υπόψη, για τη χορήγηση του κουπονιού καινοτομίας στις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν πρόταση, κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης από το ΕΠΠ. 

Πέντε (5) επιχειρήσεις της ΠΔΕ θα λάβουν, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, κουπόνι καινοτομίας ύψους έως 10.000€, για την υλοποίηση ενός επιθυμητού καινοτομικού σχεδίου, σε συνεργασία με παρόχους τεχνογνωσίας (ερευνητικούς φορείς, άλλες εξειδικευμένες ΜΜΕ ή «νέους φορείς καινοτομίας» όπως fablabs, co-working spaces, creative hubs κλπ).

Οι εν λόγω δραστηριότητες υλοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου Blue_Boost (Πρόγραμμα Interreg ADRION). Tο έργο Blue_Boost στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι συνέταιροι των επτά περιοχών της ADRION θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της  κοινοτικής προσέγγισης.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.psp.org.gr/el/blueboost

 

Μπορείτε να βρείτε το Δελτίο τύπου σε μορφή PDF εδώ

8 January 2019

 

Ο Προέδρος & Διευθύνοντας Συμβούλος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών καθ. Βασίλης Αναστασόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο BHMAscience της Κυριακής σχετικά με το "Proof of Concept" πρόγραμμα που υλοποιείται από το ΕΠΠ! 

Μπορείτε να βρείτε το άρθρο εδώ: Στην Πάτρα οι ιδέες παίρνουν σάρκα και οστά
Μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα της εφημερίδας: απόσπασμα-εφημερίδας-ΒΗΜΑscience

21 December 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ), υλοποίησε με επιτυχία συνολικά τρία (3) Εργαστήρια Γαλάζιας Ανάπτυξης (Blue Labs), τον προηγούμενο μήνα, στα πλαίσια του έργου BLUE_BOOST. Συγκεκριμένα, το πρώτο και το τρίτο Blue Labs, πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα, στον χώρο του ΕΠΠ, στις 19 & 29 Νοεμβρίου. Το δεύτερο Blue Lab πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι, στις 20 Νοεμβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας με την στήριξη του Τμήματος Αλιείας και της Δρ. Άλκηστις Παρπούρα.

Στα Blue Labs συμμετείχαν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) & StartUps της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης όπως η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές κ.α.

Ο σκοπός των Blue Labs ήταν η καταγραφή των αναγκών των ΜΜΕ της Γαλάζιας Ανάπτυξης και η παρουσίαση των καινοτομικών ευκαιριών που προσφέρει το έργο Blue_Boost στους συμμετέχοντες.

Επίσης η συμμετοχή στα BLUE LABS αποτέλεσε το πρώτο βήμα coaching για τις επιχειρήσεις στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους σε πιλοτικό σχέδιο από το «μονοπάτι γαλάζιας καινοτομίας» του έργου BLUE_BOOST.  

Το «μονοπάτι γαλάζιας καινοτομίας» του BLUE_BOOST θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, για όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, με την υλοποίηση σεμιναρίων επεξεργασίας σεναρίωνBLUE SCENARIO WORKSHOPS και ενός διήμερου BLUE Hackathon.

Η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω δράσεις, θα ληφθεί υπόψη, για τη χορήγηση του κουπονιού καινοτομίας στις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν πρόταση, κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης από το ΕΠΠ. 

Πέντε (5) επιχειρήσεις της ΠΔΕ θα λάβουν, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, κουπόνι καινοτομίας ύψους έως 9.000€, για την υλοποίηση ενός επιθυμητού καινοτομικού σχεδίου, σε συνεργασία με παρόχους τεχνογνωσίας (ερευνητικούς φορείς, άλλες εξειδικευμένες ΜΜΕ ή «νέους φορείς καινοτομίας» όπως fablabs, co-working spaces, creative hubs κλπ).

Οι εν λόγω δραστηριότητες υλοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου BLUE_BOOST (Πρόγραμμα Interreg ADRION). Tο έργο BLUE_BOOST στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι συνέταιροι των επτά περιοχών της ADRION θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της  κοινοτικής προσέγγισης.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.psp.org.gr/el/blueboost


Μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα από την εφημερίδα "Σύμβουλος" εδώ

Μπορείτε να βρείτε το Δελτίο τύπου σε μορφή PDF εδώ

 

19 December 2018

Eνημέρωση σχετικά με τις δράσεις του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών!

 1. Αρχές Οκτωβρίου η Βίκυ Τομαρά και ο Δημήτρης Τραχύλης συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή στο Παρίσι που διοργάνωσε η Γαλλική Πρεσβεία στα πλαίσια της δράσης Mazinnov της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα όπου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα επιστημονικά πάρκα: Station F, Agoranov, Paris & Co. Το Επιστημονικό Πάρκο μετά την επίσκεψη προσκάλεσε το τεχνολογικό οικοσύστημα της Πάτρας να εκδηλώσει ενδιαφέρον για ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη και συνέχιση της συνεργασίας. Ανταποκρίθηκαν 4 εταιρίες ενώ προγραμματίζεται skype συνάντηση μέσα στο μήνα Ιανουάριο για εδραίωση της συνεργασίας.
  Μπορείτε να βρείτε το φωτογραφικό υλικό εδώ
   
 2. Ολοκληρώθηκε η φάσης της αξιολόγησης των 33 υποβληθεισών προτάσεων στο Proof of Concept (PoC) με την επιλογή προς χρηματοδότησης 3 εξ’ αυτών. Μέσα στο Δεκέμβριο πραγματοποιούνται skype και κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους συμμετέχοντες. Τέλη Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και θα υπογραφούν τα συμφωνητικά. Από 01/01/2019 έως 31/12/2019 θα είναι το διάστημα υλοποίησης των επιλεγμένων προτάσεων. Υπενθυμίζουμε ότι η πλατφόρμα υποβολής προτάσεων παραμένει ανοιχτή όλο το διάστημα και ο νέος κύκλος αξιολογήσεων θα πραγματοποιηθεί στα Μέσα Μάϊου.
  Μπορείτε να βρείτε το φωτογραφικό υλικό εδώ
   
 3.   Εγκρίθηκε η πρόταση ερευνητικού έργου με τίτλο «Σύστημα αύξησης της απόδοσης Φ/Β συστημάτων με τη μέθοδο της υγρής ψύξης με επιφανειακή ροή φιλμ νερού», ακρωνύμιο:PVBOOSTING και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη στο πλαίσιο της υποβολής της Δράση 1.b.1.2-a3 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών συμμετείχε ως υπεργολάβος με προϋπολογισμό: 33.000 ευρώ για την υλοποίηση 3 δράσεων (Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες και παροχή τεχνογνωσίας για την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των ΕΕ5 και ΕΕ6, Υποστήριξη ενεργειών διάδοσης και διάχυσης αποτελεσμάτων και Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας)
   
 4. 19, 20, 29/11/2018: στα πλαίσια του έργου BlueBoost πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τις ΜΜΕ στο τομέα της Μπλε Οικονομίας & Ανάπτυξης σε Πάτρα και Μεσολόγγι με σκοπό την καταγραφή των αναγκών τους. Μέσα στον Ιανουάριο θα πραγματοποιηθούν workshop όπου οι ΜΜΕ θα συζητήσουν & θα επιδιωχθεί να συνεργαστούν με εμπειρογνώμονες επιστήμονες, φορείς καινοτομίας, ΜΜΕ κλπ
  Μπορείτε να βρείτε το φωτογραφικό υλικό: 
   
 5. 21/11/2018: επισκέφτηκε το Velocity funds το ΕΠΠ όπου μεταξύ 11:30-1 πραγματοποίησε εκδήλωση γνωριμίας με την συμμετοχή περίπου 30 start up. Μεταξύ 1-6 μ.μ. 3 εκπρόσωποι του fund πραγματοποίησαν ανά μισή ώρα συναντήσεις με start ups του ευρύτερου τεχνολογικού οικοσυστήματος της περιοχής. Στις συναντήσεις 4 εταιρίες του Πάρκου επισκέφτηκαν το Velocity. Υπενθυμίζουμε πως το Velocity είναι το 2ο fund που πραγματοποιεί ώρες γραφείου στο ΕΠΠ. Το 1ο fund ήταν η Metavallon που επισκέφτηκε το Πάρκο 3 συνεχόμενες φορές κατά τους μήνες Μάιος – Ιούνιος – Ιούλιος 2018.
   
 6. 24-28/11/2018: η εταιρεία του ΕΠΠ Space Horizon συνοδευόμενη από την κα Τομαρά συμμετείχαν στην έκθεση Cairo ICT μαζί με την ελληνική αποστολή του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής στο πλαίσιο του δικτύου CEG COIN (Cyprus –Egypt – Greece, Collaborative Innovation Network)
  Μπορείτε να βρείτε το φωτογραφικό υλικό εδώ
   
 7. 3/12/2018: Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών φιλοξένησε την 3η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου BLUE_BOOST, με την συμμετοχή 17 ατόμων. Η συνάντηση έφερε νέες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Έργου και παρείχε έντονες και εμπεριστατωμένες συζητήσεις μεταξύ των εταίρων που συμμετείχαν. Ο κύριος στόχος και το επακόλουθο αποτέλεσμα ήταν η περιγραφή συγκεκριμένων όρων για την υλοποίηση των πιλοτικών δραστηριοτήτων στις εμπλεκόμενες περιφέρειες του Έργου, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης έναρξης της πρόσκλησης για τα Κουπόνια Καινοτομίας. Οι Εταίροι του Έργου είχαν επίσης την ευκαιρία να μάθουν από πρώτο χέρι για μερικές τοπικές εταιρείες spin-off που καινοτομούν με επιτυχία στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης/Οικονομίας. Μία από αυτές είναι η TOBEA Ltd, μια άλλη καινοτόμος Startup ήταν η εταιρεία PΗΕΕ, όπου σχεδιάζει πρακτικά και χρήσιμα φυσικά προϊόντα από φύκια (Posidonia Oceanica) και επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο POS4Work.
  Φωτογραφικό υλικό:  Steering Committee​, Phee.gr - Orange Grove Patras presentation
   
 8. 04/12/2018: Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών φιλοξένησε την 2η Διακρατική διασταυρούμενη επίσκεψη (Cross Field Visits) στις με συμμετοχή 28 ατόμων από Αλβανία, Ιταλία, Κροατία και Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Blue Boost όπου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην εταιρεία Feedus (ιχθυοτροφές) του ομίλου Νηρέας που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη Πατρών και στις εταιρίες Αυγοτάραχο ΣΤΕΦΟΣ και Αλιευτικός Συνεταιρισμός «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» που βρίσκονται στο Μεσολόγγι. Η Διακρατική διασταυρούμενη επίσκεψη αποτέλεσε ευκαιρία για τους Εταίρους του Έργου, για τους αντίστοιχους εμπειρογνώμονες της Γαλάζιας Ανάπτυξης/Οικονομίας καθώς και τις εταιρείες που έφεραν στην Πάτρα οι Εταίροι, να επισκεφθούν τοπικές εταιρείες υδατοκαλλιέργειας και αλιείας και να μάθουν για την αντίστοιχη πρακτική τους και τις σχετικές προκλήσεις και ευκαιρίες καινοτομίας.
  Φωτογραφικό υλικό: FreedusΑυγοτάραχο ΣτέφουΑλιευτικό Συνεταιρισμό Αναγέννηση
14 December 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών φιλοξένησε την 3η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του
Έργου BLUE_BOOST, καθώς και την 2η Διακρατική διασταυρούμενη επίσκεψη (Cross Field Visits) στις
4 και 5 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα.
Η συνάντηση έφερε νέες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Έργου και παρείχε έντονες
και εμπεριστατωμένες συζητήσεις μεταξύ των εταίρων που συμμετείχαν. Ο κύριος στόχος και το
επακόλουθο αποτέλεσμα ήταν η περιγραφή συγκεκριμένων όρων για την υλοποίηση των πιλοτικών
δραστηριοτήτων στις εμπλεκόμενες περιφέρειες του Έργου, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης
έναρξης της πρόσκλησης για τα Κουπόνια Καινοτομίας.
Η Διακρατική διασταυρούμενη επίσκεψη αποτέλεσε ευκαιρία για τους Εταίρους του Έργου, για τους
αντίστοιχους εμπειρογνώμονες της Γαλάζιας Ανάπτυξης/Οικονομίας καθώς και τις εταιρείες που
έφεραν στην Πάτρα οι Εταίροι, να επισκεφθούν τοπικές εταιρείες υδατοκαλλιέργειας και αλιείας και
να μάθουν για την αντίστοιχη πρακτική τους και τις σχετικές προκλήσεις και ευκαιρίες καινοτομίας.
Οι εταιρείες που επισκέφθηκαν ήταν:

Οι Εταίροι του Έργου είχαν επίσης την ευκαιρία να μάθουν από πρώτο χέρι για μερικές τοπικές
εταιρείες spin-off που καινοτομούν με επιτυχία στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης/Οικονομίας.
Μία από αυτές είναι η TOBEA Ltd, μια εταιρία spin-off, η οποία πρόσφατα κατοχύρωσε με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας το προϊόν SEATRAC. Η πρωτοποριακή αυτή καινοτόμος συσκευή προσφέρει σε άτομα
με κινητικές δυσκολίες αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα. Μια άλλη καινοτόμος Startup ήταν η
εταιρεία PΗΕΕ, όπου σχεδιάζει πρακτικά και χρήσιμα φυσικά προϊόντα από φύκια (Posidonia
Oceanica). Μια εντελώς νέα και εμπνευσμένη εμπειρία για τους συνεργάτες του BLUE_BOOST ήταν
η επίσκεψη στο POS4Work, όπου αποτελεί τον πρώτο συνεργατικό χώρο (co-working space) στην
Πάτρα. Το POS4Work ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων «νέων φορέων καινοτομίας» που
προωθούν την καινοτομία μέσω μιας ανοικτής διαμοιρασμένης γνώσης και κοινοτικής προσέγγισης,
πράγμα που ταυτίζεται ακριβώς με τους κύριους στόχους του Έργου BLUE_BOOST.
Ευχαριστούμε θερμά όλες τις ανωτέρω επιχειρήσεις για την φιλόξενη υποδοχή τους, την άψογη
συνεργασία μας καθώς και το αμέριστο ενδιαφέρον τους στην επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του
Έργου BLUE_BOOST.
Το πρόγραμμα BLUE_BOOST χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg ADRION.
Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση, η καθοδήγηση και η χρηματοδότηση της καινοτομίας στον τομέα
της "Γαλάζιας Ανάπτυξης" στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου.


Μπορείτε να βρείτε το press release σε PDF μορφή εδώ

29 November 2018

 

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι εταίροι του προγράμματος AGROINNOECO είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την έναρξη του 1ου Διαγωνισμού Καινοτομίας AGROINNOECO στον τομέα της Αγροδιατροφής.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέες ομάδες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την επιχειρηματική τους ιδέα μέσα από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.agroinnoeco.eu η προθεσμία συμμετοχής είναι μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 23:59.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή αξιολογητών με εμπειρία στον τομέα της Αγροδιατροφής και της επιχειρηματικότητας.

Οι 15 επικρατέστερες ομάδες θα κερδίσουν συμμετοχή σε ένα δομημένο πρόγραμμα προ-επώασης (pre-incubation) και εξέλιξης της ιδέας τους για 3 μήνες (Ιανουάριος 2019 έως Μάρτιος 2019) με στόχο ένα βιώσιμο και ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για γρήγορη έξοδο στην αγορά.

Το δομημένο αυτό πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων Study Visits
 • Πρόγραμμα Mentoring - εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου
 • Συμμετοχή σε Networking events, Workshops και Meetups
 • B2B συναντήσεις στην 6η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνολογίας Patras IQ 2019

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του Διαγωνισμού: www.agroinnoeco.eu

 

7 November 2018 

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ), προσκαλεί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιος τουρισμός, θαλάσσιες μεταφορές κ.α.), να συμμετάσχουν δωρεάν σε ένα από τα Εργαστήρια Γαλάζιας Καινοτομίας, με τίτλο BLUE LABS.
Συγκεκριμένα, το ΕΠΠ θα υλοποιήσει 3 BLUE LABS, διάρκειας 2 ωρών το καθένα, στις 19, 20 & 29 Νοεμβρίου 2018 σε Πάτρα, Μεσολόγγι και Πύργο αντίστοιχα. Στα BLUE LABS θα συμμετάσχουν  ΜΜΕ & StartUps που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης.
Σκοπός των BLUE LABS είναι:

•    καταγραφή των αναγκών των ΜΜΕ της Γαλάζιας Ανάπτυξης, 
•    παρουσίαση καινοτομικών ευκαιριών, 
•    προβολή και δικτύωση με γαλάζιες τοπικές και διακρατικές επιχειρήσεις, 
•    επισκέψεις σε γαλάζιες ΜΜΕ στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου

Επίσης η συμμετοχή στα BLUE LABS αποτελεί το πρώτο βήμα coaching για τις επιχειρήσεις στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους σε πιλοτικό σχέδιο από το «μονοπάτι γαλάζιας καινοτομίας» του έργου BLUE_BOOST.  Πέντε (5) επιχειρήσεις της ΠΔΕ θα λάβουν, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, κουπόνι καινοτομίας ύψους έως 9.000€, για την υλοποίηση ενός επιθυμητού καινοτομικού σχεδίου, σε συνεργασία με παρόχους τεχνογνωσίας (ερευνητικούς φορείς, άλλες εξειδικευμένες ΜΜΕ ή «νέους φορείς καινοτομίας» όπως fablabs, co-working spaces, creative hubs κλπ).
Το «μονοπάτι γαλάζιας καινοτομίας» του BLUE_BOOST θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, για όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, με την υλοποίηση σεμιναρίων επεξεργασίας σεναρίων “BLUE SCENARIO WORKSHOPS” και ενός διήμερου “BLUE Hackathon”. Η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω δράσεις, θα ληφθεί υπόψη, για τη χορήγηση του κουπονιού καινοτομίας στις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν πρόταση, κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης από το ΕΠΠ.
Τα εν λόγω σεμινάρια προγραμματίζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου BLUE_BOOST (Πρόγραμμα Interreg ADRION). Tο έργο BLUE_BOOST στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι συνέταιροι των επτά περιοχών της ADRION θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της  κοινοτικής προσέγγισης.

Δηλώσεις συμμετοχής στο http://bit.ly/2Ok59ju

Πρόγραμμα Blue Labs- 19 Νοεμβρίου, Πάτρα: http://bit.ly/2Pe2dKF

Πρόγραμμα Blue Labs - 20 Νοεμβρίου, Μεσολόγγι: http://bit.ly/2OM08R2

Δελτίου τύπου: http://bit.ly/2SSZbtp

Media contact: president@psp.org.gr - Mr.Vassilis Anastassopoulos

13 September 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για απόφοιτο Φαρμακευτικής του έργου NOSMOKE, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός - Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

 • Συνεργασία με τοπικά φαρμακεία & ενημέρωση πολιτών για τους σκοπούς του NOSMOKE
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του NOSMOKE.TEAM
 • Αποδελτίωση, καταγραφή και επεξεργασία απαντήσεων των ερωτηματολογίων στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει το NOSMOKE.TEAM
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε 2 ενημερωτικές εκδηλώσεις

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Lower)
 • Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ - Κάτοχος ECDL
 • μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο του έργου “NOSMOKE”

Δεξιότητες:​

Κατά την διαδικασία επιλογής, θα συνεκτιμηθούν και οι ακόλουθες δεξιότητες:

 • Μεταδοτικότητα και επικοινωνιακή δεξιότητα
 • Οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα συντονισμού και θέσπιση προτεραιοτήτων
 • Δυνατότητα εργασίας και απόδοσης σε στενά χρονικά περιθώρια
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ομαλής επικοινωνίας με την ομάδα έργου

Τόπος εργασίας: Πάτρα

Διάρκεια της Σύμβασης: H αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 1 μήνα. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί, σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την αμοιβή του συνεργάτη καθόλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των 5.132,59€ (6.000$) συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου.

 

Περισσότερα πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

 

Pages