2 August 2018


 

Πατήστε στην παραπάνω εικόνα ή εδώ για να μάθετε τα τελευταία νέα του BLUE_BOOST project!
Μπορείτε  να το κατεβάσετε επίσης σε .PDF μορφή εδώ.

30 July 2018

Στις 16-18 Ιουλίου 2018, η Περιφέρεια της Απουλίας της Ιταλίας φιλοξένησε στη πόλη Giovinazzo (BA) τη 2η  Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής στα πλαίσια του έργου BLUE_BOOST και ταυτόχρονα διοργάνωσε την 1η  διακρατική διασταυρούμενη επίσκεψη του έργου για τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.

Οι εταίροι του έργου BLUE_BOOST παρουσίασαν την κατάσταση του έργου και συζήτησαν για τις προσεχείς δραστηριότητες - Blue Labs, Blue Workshop Scenarios και Hackathon – οι οποίες αποσκοπούν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της καινοτομίας στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τοπικά ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που λειτουργούν στους παραδοσιακούς και αναδυόμενους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης, θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις δυνατότητες καινοτομίας τους και τη διακρατική συνεργασία με την υποστήριξη των Παρόχων Τεχνογνωσίας, δηλαδή των φορέων Έρευνας & Ανάπτυξης και των "νέων φορέων καινοτομίας" (κόμβοι καινοτομίας, living labs, κλπ.).

Η διακρατική πρόσκληση στα πλαίσια του έργου BLUE_BOOST για τη δημιουργία κουπονιών καινοτομίας θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, όπου οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις / start-ups, σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες, θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για ένα κουπόνι αξίας μέχρι 9.000 ευρώ για την υλοποίηση ενός έργου καινοτομίας.

Το έργο προβλέπει επίσης 7 διασταυρούμενες επισκέψεις  εκ των οποίων η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Ιουλίου στην περιοχή της Απουλίας, στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Αντιπροσωπείες από τις επτά θαλάσσιες περιοχές της Ιταλίας, της Κροατίας, της Ελλάδας και της Αλβανίας επισκέφθηκαν το Consorzio Gargano Pesca,  μια κοινοπραξία εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, που βρίσκεται στην περιοχή Manfredonia και την Coispa, ένας συνεταιρισμός ερευνητών και τεχνικών με αντικείμενο τη μελέτη των θαλάσσιων πόρων, στην τοποθεσία Torre a Mare. Η διασταυρούμενη επίσκεψη επέδειξε τόσο την επιχειρηματική όσο και την ερευνητική προσέγγιση της ανάπτυξης ορθών πρακτικών για τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια.

Το πρόγραμμα BLUE_BOOST χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg ADRION. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση, η καθοδήγηση και η χρηματοδότηση της καινοτομίας στον τομέα της "Γαλάζιας Ανάπτυξης" στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου. Σκοπός του είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της τετραπλής έλικας των στοχευμένων θαλάσσιων συνεργατικών σχηματισμών της ADRION μέσω μιας ανοικτής, διαμοιρασμένης γνώσης και κοινοτικής προσέγγισης, που θα προκύψει από τη συνεργασία με νέους φορείς καινοτομίας και οργανισμούς ‘Έρευνας και Ανάπτυξης.


Μπορείτε να βρείτε το press release se PDF μορφή εδώ

Media contact: president@psp.org.gr - Mr.Vassilis Anastassopoulos

30 July 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου NOSMOKE, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός - Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

Μελέτη για τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για την Διακοπή του καπνίσματος στην Πάτρα

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης ή ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατά προτίμηση στο γνωστικό πεδίο της Τραπεζικής
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην διαχείριση εθνικών προγραμμάτων και διαχείρισης έργων, με γνώσεις σχεδιασμού και υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων.
 • Γνώστης του Συστήματος Διαχείρισης ΕΣΠΑ.
 • Πιστοποιημένες δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε word, excel, outlook.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κατά την διαδικασία επιλογής, θα συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στη υποβολή και υλοποίηση επενδυτικών προτάσεων.
 • Εμπειρία στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Οργανωτικές
 • Επικοινωνιακές.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, σύνθεση προτάσεων και ιδεών.
 • Ευελιξία και προσαρμογή.
 • Επίλυση προβλημάτων.
 • Δυνατότητα εργασίας και απόδοσης σε στενά χρονικά περιθώρια και διαφορετικές απαιτήσεις.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ομαλής επικοινωνίας με τα μέλη του έργου και τους  εξωτερικούς συνεργάτες.

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας

Διάρκεια της Σύμβασης:

H αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 μήνες. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί, σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την αμοιβή του συνεργάτη καθόλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των 3.421,73€ (4.000$) συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ

 

 

 

26 July 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ)  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για Μεταφραστή Αγγλικής Γλώσσας του έργου NOSMOKE, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός - Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

 • Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων στα αγγλικά που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
 • Μετάφραση    κειμένων   από   τα   αγγλικά   στα   ελληνικά   για   τις   ανάγκες   του προγράμματος.
 • Συγγραφή και επιμέλεια αναφορών και εκθέσεων στην αγγλική γλώσσα

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης ή ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Αγγλικής Φιλολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
 • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency)
 • Καλή γνώση χρήσης υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου σε περιβάλλον windows

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κατά την διαδικασία επιλογής, θα συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα επιθυμητά προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
   

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας
 

Διάρκεια της Σύμβασης:

H αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 μήνες. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί, σε περίπτωση παράτασης του έργου.
 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την αμοιβή του συνεργάτη καθόλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των 3.421,73€ (4.000$) συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ

18 July 2018

Ολοκληρώθηκε εχθές το βράδυ, στον εντυπωσιακό χώρο του εσωτερικού incubator της Interamerican, σε μια κατάμεστη αίθουσα, η εκδήλωση των Startupper Awards 2018 όπου η μεγάλη κοινότητα του Startupper.gr ανέδειξε τις πιο δημοφιλείς και ξεχωριστές ομάδες της ελληνικής Startup σκηνής.

Πάνω από 200 ομάδες συμμετείχαν στα τρίτα Startupper Awards, σχεδόν 6.500 ψήφοι καταμετρήθηκαν, με την επιλογή των ομάδων και την ψηφοφορία να γίνεται από την ίδια την κοινότητα Startups, μέσω της πλατφόρμας της E-Survey. Να σημειώσουμε ότι η Interamerican για δεύτερη χρονιά υποστηρίζει τα βραβεία μας ως μεγάλος χορηγός φιλοξενίας της εκδήλωσης.

Το μεγάλο δώρο της βραδιάς το απένειμε στην ομάδα με τις περισσότερες ψήφους, Chainproof.ai, η πρέσβειρα του Ισραήλ στην Αθήνα, Ιρίτ Μπεν Αμπά, η οποία έγινε η 8η ομάδα που θα συμμετάσχει στο μεγάλο φεστιβάλ καινοτομίας DLD Tel Aviv Innovation Festival τον προσεχή Σεπτέμβριο με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
Συνολικά βραβεύθηκαν 12 Startup εταιρείες, 3 γυναίκες Startuppers, καθώς και μια πρωτοβουλία της ελληνικής Startup σκηνής.

Στις εναρκτήριες ομιλίες ο Ηλίας Σπυρτιούνας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και ενόψει ΔΕΘ.

Ο Γιώργος Μαρκατάτος της Regate, (φωτογραφία επάνω), μίλησε εκ μέρους του ΣΕΚΕΕ για την ελληνική σκηνή και την ανάγκη υποστήριξης και συσπείρωσης των Startups.
Η Σόνια Μουσαραβέ, υπεύθυνη επικοινωνίας της Bayer Hellas, στάθηκε στην ανάγκη περισσότερων συμμετοχών Biotech και HealthTech Startups στα προγράμματα της εταιρείας.

Νίκος Πορφύρης, (φωτογραφία επάνω), Επιτελικός Διεθυντής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, μίλησε για την έμφαση που θα δώσει το χρηματιστήριο μέσω της ΕΝΑ στις Scaleups για χρηματοδότηση.

Ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Interamerican, Μάρκος Φραγκουλόπουλος, (επάνω φωτογραφία) έκανε μια παρουσίαση του εσωτερικού incubator καινοτομίας της εταιρείας και τα θετικά αποτελέσματα που έχει μέχρι στιγμής.

Τέλος, ο Σπύρος Αρσένης από το NBG Business Seeds και η Ρούλα Μπαχταλιά από την Eurobank αναφέρθηκαν στα προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις για Startups που προσφέρουν, με την Eurobank να ανοίγει τη πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης (Crowdfunding) μετοχικού κεφαλαίου Startups το προσεχές Φθινόπωρο.

Στην κατηγορία, EARLY STAGE STARTUPS την πρώτη θέση σε ψήφους και τους περισσότερους συνολικά (413), πήρε η ομάδα του Egg, Chainproof.ai, με ένα εργαλείο πιστοποίησης έργων τέχνης μέσω blockchain, ενώ στην δεύτερη θέση βρέθηκε η Olwyc, με μια πλατφόρμα εύρεσης πάρτι και εκδηλώσεων σε μπαρ, στην τρίτη θέση βρέθηκε η Yammas, η προσφέρει κεράσματα σε μπαρ εξ’ αποστάσεως μέσω app.

Στην κατηγορία MATURE STARTUPS την πρώτη θέση πήρε η e-table, η οποία προσφέρει κρατήσεις εστιατορίων online, ενώ στην δεύτερη θέση βρέθηκε η Owiwi, με ένα παιχνίδι – εργαλείο επιλογής προσωπικού. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η CityCrop με ένα θερμοκήπιο εσωτερικών χώρων.

Στην κατηγορία SCALEUP STARTUPS νικήτρια εταιρεία αναδείχθηκε η Doctor anytime, με ραντεβού γιατρών online και ακολούθησαν οι Douleutaras.gr για εύρεση επαγγελματιών και τεχνικών για το σπίτι και Blueground η οποία προσφέρει καταλύματα πολυτελείας για μακροχρόνιες μισθώσεις.

Στην κατηγορία των SOCIAL IMPACT STARTUPS είχαμε πολλές και ενδιαφέρουσες συμμετοχές, στην πρώτη θέση βρέθηκε η ομάδα της HANDS UP, με ένα ψηφιακό εργαλείο νοηματικής γλώσσας και ακολούθησε αυτή της DOGS’ VOICE, με μια πλατφόρμα περίθαλψης και υιοθεσίας αδέσποτων ζώων με crowdfunding, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε αυτή της A million senses η οποία προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες για άτομα με αυτισμό.

Στη κατηγορία ΓΥΝΑΙΚΕΣ STARTUPPERS νικήτρια αναδείχθηκε η Αλεξία Κωτσή από την FUNKMARTINI, ακολούθησε η Χαρά Στάθη από την HANDS UP, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Αθηνά-Πωλίνα Ντόβααπό την Owiwi.

Τέλος, το βραβείο των πρωτοβουλιών και δομών της ελληνικής Startup σκηνής πήγε στο Egg.

H ομάδα του Startupper.gr ανακοίνωσε τις νέες πρωτοβουλίες της για την υποστήριξη του ελληνικού οικοσυστήματος οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Την δημιουργία online βάσης δεδομένων όλων των Startups και δομών του χώρου.
 • Την ενίσχυση του αγγλόφωνου Site Emeastartups.com.
 • Την προώθηση του αγγλικού περιεχομένου σε ειδησεογραφικά sites του εξωτερικού.
 • Την έκδοση περιοδικού για το ελληνικό Startup οικοσύστημα.

Τέλος, εκτός από το μεγάλο βραβείο στην πιο δημοφιλή Startup, η οποία θα πάει Ισραήλ μαζί με άλλες επτά ομάδες, οι πρώτοι πέντε των πρώτων κατηγοριών πήραν τέσσερα Smartphones και ένα Tablet τηςHuawei ενώ κληρώθηκαν και δυο σημαντικά δώρα από την Spaces, με δωρεάν χρόνο και εκπτώσεις στους χώρους γραφείων της εταιρείας στην Αθήνα και το εξωτερικό. Τα δώρα αυτά κέρδισε η Hands Up και ο Douleutaras.gr
Επίσης, σε κλήρωση ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο από την Interamerican κέρδισε η Hands Up.

Επίσης, η Εθνική Τράπεζα μέσω του Σπύρου Αρσένη, ανακοίνωσε για τις πρώτες ομάδες την πρόσβαση στα καινούργια υποστηρικτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία για Startups της τράπεζας, ενώ όλοι οι νικητές παρέλαβαν και ένα πιστωτικό κουπόνι για πρόσβαση στο μοναδικό κατάστημα ψηφιακών περιοδικών και βιβλίων, ReadPoint. Τέλος, οι πρώτες ομάδες θα παραλάβουν και δώρα από την Yolenis, ενώ τα βραβεία ήταν μια ιδέα και υλοποίηση της B3D.

18 July 2018Tο έργο BLUE_BOOST στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Οι εταίροι 7 Περιφερειών εστιάζουν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία καθώς και στην καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών σχηματισμών μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της κοινοτικής προσέγγισης.

Μπορείτε να βρείτε το leaflet του BLUE_BOOST εδώ

13 July 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για Υπεύθυνο Δικτύου στο έργο NOSMOKE, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 

Σκοπός - Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

Υπέυθυνο ΙΤ του έργου:

 • Συνεχής   καθημερινή   παρακολούθηση   και   υποστήριξη   των   υπολογιστικών   και δικτυακών υποδομών του Ινστιτούτου
 • Συντήρηση και διαρκής επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου
 • Προβολή των δράσεων του Ινστιτούτου στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης
 • Ηλεκτρονικό networking με συνεργαζόμενους φορείς
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού και διαδυκτιακού υλικού σχετικού με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Καπνίσματος

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Μηχανικού Υπολογιστών ή Τεχνολογίας Υπολογιστών ή συναφούς πτυχίου ή διπλώματος Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υποδομών
 • Γνώση διαχείρισης Windows Server
 • Γνώση διαχείρισης και παραγωγή περιεχομένου για κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδα

 

Επιθυμητά προσόντα:

Κατά την διαδικασία επιλογής, θα συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση Οργανισμού ή επιχειρησης
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
   

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας

Διάρκεια της Σύμβασης:

H αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 μήνες. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί, σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την αμοιβή του συνεργάτη καθόλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των 3.502,41€ συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου.Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ

9 July 2018


 

 

 

Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης.


Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν                                                                      

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ως νέοι επιχειρηματίες, εάν:

 • Σχεδιάζετε να ξεκινήσετε μία επιχείρηση βάσει ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου.

 • Έχετε από καθόλου έως και τριετή επιχειρηματική εμπειρία

Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης.

Η (μελλοντική) εταιρεία ή δραστηριότητα μπορεί να υπάγεται σε οποιονδήποτε κλάδο, ενώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Μπορείτε, επίσης, να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ως επιχειρηματίες υποδοχής και να υποδεχθείτε κάποιον νέο επιχειρηματία για χρονικό διάστημα από 1-6 μήνες από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό κερδίζετε νέες συνεργασίες και γνώσεις από μια χώρα που πιθανόν να θέλετε να επεκτείνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

 

 Χώρες ανταλλαγής και χρηματοδότηση                                                              

Ο Νέος Επιχειρηματίας μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. Το ποσό χρηματοδότησης ποικίλει ανά χώρα. Ο Νέος επιχειρηματίας μπορεί να διαμείνει στην άλλη χώρα από 1 έως 6 μήνες και να λαμβάνει το αντίστοιχο μηνιαίο ποσό.

Χώρα στην οποία θα πάει ο Νέος Επιχειρηματίας

Euro/ μήνα

Δανία, Ισραήλ, Σιγκαπούρη, ΗΠΑ

*ΑμεΑ ανεξαρτήτου χώρας

1100

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία

1000

Φιλανδία, Σουηδία

950

 

Αυστρία, Γαλλία, Ισλανδία, Ιταλία

900

Βέλγιο, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ισπανία

830

Κύπρος, Πορτογαλία

780

Τουρκία

750

Κροατία, Μάλτα, Σλοβενία

720

Εσθονία, Ουγγαρία

670

Τσεχία, Αρμενία, Λετονία, Πολωνία, Σλοβακία

610

Βοσνία, FYROM, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία

560

Αλβανία, Μολδαβία, Ουκρανία

530

Από τον Μάρτιο του 2018 οι νέοι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και χώρες εκτός Ευρώπης (Νέα Υόρκη, Πενσυλβάνια, Σιγκαπούρη και Ισραήλ). Η διάρκεια παραμονής είναι έως 3 μήνες και το ποσό χρηματοδότησης είναι 1.000€/μήνα + έξοδα μετακίνησης (800€ για Αμερική & Σιγκαπούρη, 600€ για Ισραήλ).

 Πως μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή                                                                

Οι νέοι επιχειρηματίες που είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εδώ.

 1. Τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών/ εγγράφων.

 2. Συμπλήρωση αίτησης στα αγγλικά

 3. Προετοιμάστε τα έγγραφα για την αίτησή σας: βιογραφικό σημείωμα και 

 4. επιχειρηματικό σχέδιο (δυνατότητα υποβολής και στα Ελληνικά)

 5. Επιλέγετε ως Intermediary Organization – Ενδιάμεσο φορέα Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Institute of Entrepreneurship Development)

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και από τον επιχειρηματία υποδοχής. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν απαιτείται επιχειρηματικό σχέδιο.

 Μετά την αίτηση τι γίνεται;                                                                             

Με το που γίνεται αποδεκτή η αίτησή σας, αποκτάτε πλήρη πρόσβαση στον κατάλογο όπου μπορείτε να δείτε τη λίστα με τους Επιχειρηματίες Υποδοχής. Ακόμη όμως και αν δεν εντοπίσετε κάποιον, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του και να ενταχθεί στη λίστα. Ακολουθεί το «ταίριασμα» μεταξύ εσάς και του Επιχειρηματία Υποδοχής και στη συνέχεια το ταξίδι ξεκινά!

 Που θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες                                                          

 • Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αλεξάνδρου Θοδωρής) Τηλέφωνο: 2410 626943 Mail: info@ied.eu

 • Στην επίσημη σελίδα του Προγράμματος https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
 • Μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση σε .PDF μορφή εδώ
28 June 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για Γραμματειακή Υποστήριξη του έργου NOSMOKE, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός - Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

Γραμματειακή υποστήριξη έργου:

 • Διαχείριση καθημερινής αλληλογραφίας (έγγραφης / ηλεκτρονικής)
 • Οργάνωση και αρχειοθέτηση εγγράφων έργου
 • Οργάνωση και αρχειοθέτηση εντύπων διαχείρισης έργου
 • Καταχώρηση δεδομένων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Εμπειρία    σε    γραμματειακή    υποστήριξη    εθνικών    ή/και    ευρωπαϊκών    έργων χρηματοδοτούμενων από ελληνικούς φορείς ή/και του εξωτερικού
 • Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Καλή γνώση χρήσης υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου σε περιβάλλον Windows

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κατά την διαδικασία επιλογής, θα συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία    σε    γραμματειακή    υποστήριξη    εθνικών    ή/και    ευρωπαϊκών    έργων χρηματοδοτούμενων από ελληνικούς φορείς ή/και του εξωτερικού
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας

Διάρκεια της Σύμβασης:

H αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 μήνες. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί, σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την αμοιβή του συνεργάτη καθόλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των 3.502,61€ συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ.
19 June 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) επιθυμεί να επιλέξει τέσσερα (4) άτομα ώστε να συμμετάσχουν στη διασταυρούμενη επίσκεψη (cross-field visit) στην Απουλία της Ιταλίας στις 17-19 Ιουλίου 2018.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Tο έργο BLUE_BOOST στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, τόσο των παραδοσιακών  όσο  και  των  αναδυόμενων  συνεργατικών σχηματισμών της   Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Γαλάζιας Οικονομίας στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι εταίροι των 7 θαλάσσιων περιοχών της Αδριατικής και Ιονίου θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της κοινοτικής προσέγγισης. Στόχος είναι να διερευνηθούν πιθανές γόνιμες διατομεακές νέες ιδέες, νέες συμμαχίες και δικτύωση μεταξύ ατόμων, κοινοτήτων, επιχειρήσεων, οργανισμών και θεσμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Γαλάζιας Οικονομίας.

Τελικός στόχος του BLUE_BOOST, είναι η έγκριση μια στρατηγικής για τη διακρατική δικτύωση καινοτομίας και ένα κοινό σχέδιο δράσης για τη μακροπρόθεσμη κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για θαλάσσιους συνεργατικούς σχηματισμούς στις εμπλεκόμενες 7 περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου καθώς και πέραν από αυτών.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg ADRION και η περίοδος υλοποίησής του διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται διασταυρούμενες επισκέψεις (Cross-Field Visits) σκοπός των οποίων είναι η σύνδεση θαλάσσιων φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται στην διασταυρούμενη επίσκεψη στην Απουλία της Ιταλίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 17-19 Ιουλίου 2018.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

 1. Ιδιωτικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών) ή δημόσιοι φορείς, οι βασικές δραστηριότητες των οποίων εμπίπτουν στον ακόλουθο τομέα Κωδικών NACE: 03.2 – Υδατοκαλλιέργεια
 2. Ο αιτών πρέπει να έχει την έδρα του ή ένα υποκατάστημα στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.
 3. Οι συμμετέχοντες (εκπρόσωποι του αιτούντος) πρέπει να έχουν:
  -  Ηλικία τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
  -  κατάλληλα και έγκυρα έγγραφα για ταξίδια στην Ιταλία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για τη διάρκεια της διασταυρούμενης επίσκεψης,
  δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος, η οποία δίνει εντολή στον συμμετέχοντα να εκπροσωπεί τον αιτούντα στο πλαίσιο της διασταυρούμενης επίσκεψης(Παράρτημα Ι, Applicant’s Declaration for the selection of the participants to the Blue_Boost Cross Field Visits programme)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις για την επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 17:00, σύμφωνα με το έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση (Παράρτημα I). Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποκλείονται από την επιλογή.

Η φόρμα αίτησης (Παράρτημα I) πρέπει να συμπληρωθεί στην αγγλική γλώσσα και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο info@psp.org.gr, σε PDF μορφή με σαρωμένη υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Μετά την επιλογή, οι 4 συμμετέχοντες απαιτείται να αποστείλουν επίσης και τα ακόλουθα:

 • Έγχρωμη σάρωση των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος.
 • Έγχρωμη σάρωση των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας του συμμετέχοντος η/και άλλων εγγράφων για το ταξίδι (π.χ. διαβατήριο κλπ).

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Pages