Το έργο BLUE_BOOST στοχεύει στην ενίσχυση της μεταφοράς τεχνογνωσίας, στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία των βασικών φορέων καινοτομίας στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης, με την ενδυνάμωση των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων τόσο στο εσωτερικό των συνεργατικών σχηματισμών, όσο και μεταξύ τους, στη βάση μιας ανοιχτής, διαμοιρασμένης γνώσης και κοινοτικής προσέγγισης.

ΣΤΟΧΟΙ

 • ενίσχυση των διαδικασιών καινοτομίας στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην μακροπεριφέρεια Αδριατικής- Ιονίου

 • παρακίνηση και καθοδήγηση καινοτομικών ικανοτήτων των ΜΜΕ/Start-Up επιχειρήσεων στους παραδοσιακούς τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία και κατασκευή πλοίων), καθώς και στους αναδυόμενους (γαλάζιες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας, πράσινης ναυπηγικής, ρομποτικής, νέων υλικών κλπ)

 • παροχή καινοτομικής καθοδήγησης ΜΜΕ/Start-Up επιχειρήσεων σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας

 • χρηματοδότηση 350.000€ σε επιλεγμένες επιχειρήσεις για την υλοποίηση του καινοτομικού σχεδίου τους

 • ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης των ειδικών στη Γαλάζια Ανάπτυξη καθώς και των φορέων καινοτομίας σε διακρατικό πλαίσιο

 • προώθηση διακρατικής Στρατηγικής Δικτύωσης Καινοτομίας και Κοινού Σχεδίου Δράσης για την υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών μεταξύ των εμπλεκομένων στη Γαλάζια Ανάπτυξη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • BLUE LABS, WORKSHOPS, HACKATHONS
  Το έργο BLUE_BOOST θα περιλαμβάνει Blue Labs, workshops και hackathons ως καινοτόμα και διαδραστικά εργαλεία καθοδήγησης, όπου οι επιχειρήσεις θα αναπτύξουν το δικό τους καινοτόμο έργο με την δημιουργική παρακίνηση και καθοδήγηση από ειδικούς στη Γαλάζια Ανάπτυξη ή/και στην καινοτομία.

 • Μηχανισμός Κουπονιών Καινοτομίας 
  Παροχή 350.000€ για τουλάχιστον 35 έργα μικρής κλίμακας στο πλαίσιο του “Γαλάζιου Μηχανισμού Κουπονιών Καινοτομίας”, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση καινοτομικών σχεδίων που θα αναπτυχθούν από τις επιχειρήσεις.

 • Βάση δεδομένων παρόχων τεχνογνωσίας 
  Σχεδίαση μιας διακρατικής βάσης δεδομένων παρόχων τεχνογνωσίας, δηλαδή νέων φορέων καινοτομίας και ειδικών στη Γαλάζια Ανάπτυξη, με σκοπό την προώθηση της τεχνογνωσίας και την παροχή καινοτομικής καθοδήγησης σε ένα διακρατικό πλαίσιο.
 • Μακροπρόθεσμη κεφαλαιοποίηση
  Υποστήριξη μιας διακρατικής Στρατηγικής Δικτύωσης Καινοτομίας και ενός Κοινού Σχεδίου Δράσης για την μακροπρόθεσμη κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, για τους θαλάσσιους συνεργατικούς σχηματισμούς των εμπλεκόμενων 7 περιφερειών Αδριατικής-Ιονίου και πέραν αυτών.


Local Innovation Committee

Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστημίου Πατρών
Διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας
Κοσμήτορας των Θετικών Επιστημών

Μιχάλης Πρεβενιός
Γεωλόγος - Ωκεανογράφος
Local Innovation Committee Partner
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Orange Grove Patras είναι ένα εγχείρημα κοινής συνεργασίας της Πρεσβείας της Ολλανδίας, του Orange Grove Athens, του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών και μιας δραστήριας ομάδας Πατρινών. Αποτελεί ένα χώρο στον οποίο άτομα ή ομάδες, από 18 έως 45 ετών, που έχουν μία καλή ιδέα και θέλουν να την μετατρέψουν σε επιχείρηση ή νέοι επιχειρηματίες που χρειάζονται στήριξη για να περάσουν στο επόμενο βήμα


BLUE_BOOST PROJECT OFFICIAL POSTER