Thursday, May 10, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

 

Α) Έμπειρο Συνεργάτη σε ζητήματα Μπλε Ανάπτυξης/Οικονομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

 

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις:
 1. του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83), όπως ισχύει,
 2. του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 άρθρο 23),
 3. του Ν. 2919/01 (ΦΕΚ Α’ 128), όπως ισχύει,
 4. του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 άρθρο 178) όπως ισχύει,
 5. του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
 1. Tο ισχύον κωδικοποιημένο Καταστατικό του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 574837 με ημερομηνία 04.03.2016) σύμφωνα με την από 27.07.2015 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων περί τροποποίησης των άρθρων και κωδικοποίησης του καταστατικού) 
 2. Τον από 25.10.2006 εγκεκριμένο, από την 201 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Εσωτερικό Κανονισμό, και τις τροποποιήσεις/προσθήκες αυτού 
 3. Το από 27.11.2015 πρακτικό έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για τον ορισμό του Δ.Σ. του ΕΠΠ Α.Ε. και την από 08.12.2015 Απόφαση της 299 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΠ περί συγκρότησης σε σώμα των μελών του ΔΣ του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 542680 με ημερομηνία 25.01.2016).
 4. Την απόφαση Νο 407 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΠ για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έμπειρο συνεργάτη
 5. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών
 6. Τις κατά περιπτώσεις νόμους και διατάξεις που διέπουν το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020”
 7. Τους όρους του εγκεκριμένου έργου με ακρωνύμιο «BLUE_BOOST» & τίτλο «BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing and community based approach» και με αριθμό έργου: 23,

 

επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Έμπειρο Συνεργάτη σε ζητήματα Μπλε Ανάπτυξης/Οικονομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Tο έργο BLUE_BOOST στοχεύει στην ανάπτυξη των καινοτομικών δυνατοτήτων, τόσο των παραδοσιακών όσο και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της «Μπλε Ανάπτυξης» στην περιοχή της Αδριατικής και Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι εταίροι των 7θαλάσσιων περιοχών της Αδριατικής και Ιονίου θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της προσέγγισης που βασίζεται στην κοινότητα.

Το BLUE_BOOST  θα περιλαμβάνει Blue Labs, Workshops και Hackathons και θα παρέχει 350.000€ για τουλάχιστον 35 έργα μικρής κλίμακας  που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος “Blue Innovation Voucher Scheme”, προκειμένου να παρακινηθούν και καθοδηγηθούν οι καινοτομικές ικανότητες των Μικρομεσαίων/Start-Up επιχειρήσεων στους  παραδοσιακούς τομείς της Μπλε Ανάπτυξης (αλιεία και κατασκευή πλοίων),καθώς και αναδυόμενων τομέων (μπλε τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας, πράσινης ναυπηγικής βιομηχανίας, ρομποτικής, νέων υλικών κλπ.) στη περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου.

Τελικός στόχος του BLUE_BOOST (Β_Β), είναι η έγκριση μια στρατηγικής για τη διακρατική δικτύωση καινοτομίας και ένα κοινό σχέδιο δράσης για τη μακροπρόθεσμη κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για θαλάσσιους συνεργατικούς σχηματισμούς στις εμπλεκόμενες 7 περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου καθώς και πέραν από αυτών.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg ADRION και η περίοδος υλοποίησής του διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.

 

Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:

WP 1: MANAGEMENT

WP 2: BLUE_BOOST PREPARATORY INNOVATION MEASURES

WP 3: BLUE_BOOST PILOT ACTION

WP 4: BLUE_BOOST TRANSNATIONAL INNOVATION NETWORKING STRATEGY

WP 5: COMMUNICATION

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου από 01/01/2018 έως 31/10/2019. Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 1.489.422,00€. Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου την παρακάτω σύμβαση συνεργάτη:

 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος για τα αποτελέσματα του έργου BLUE_BOOST, τη ευρύτερη διάχυσή τους, καθώς και την επέκταση του δικτύου στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και σε άλλες περιοχές της MED κοινότητας. Επίσης, θα αποτελεί μέλος του LIC (Local Innovation Committee) και θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα Scenario Workshops και τα Blue Boost Innovation Laboratories.

Ειδικότερα, ο συνεργάτης θα εμπλακεί στα παρακάτω WP ως ακολούθως:

WP 1: MANAGEMENT

 

Συμμετοχή στα:

 • 2nd Steering Committee meeting στην Απουλία 
 • 3rd Steering Committee meeting στη Θεσσαλονίκη
 • 4th Steering Committee meeting στα Τίρανα
 • 5th Steering Committee meeting στην Ανκόνα

WP 2: BLUE_BOOST PREPARATORY INNOVATION MEASURES

 

Οργάνωση & υλοποίηση:

 • τουλάχιστον 3 Scenario Workshops
 • τουλάχιστον 3 Blue Boost Innovation Labs στη περιοχή των 20 επιλεγμένων MSMEs / Startups
 • τοπικού Hackathon Event

WP 3: BLUE_BOOST PILOT ACTION

 

Σχεδίαση της μεθοδολογίας του Διεθνούς Προγράμματος Κουπονιών, καθώς και της Διεθνούς πρόσκλησης για τους Εμπειρογνώμονες (KPs)

Δημιουργία διεθνούς βάσης δεδομένων Εμπειρογνωμόνων (KPs):

 • κατά την έναρξη της προκήρυξης κουπονιών (voucher) για τις MSMEs / Startups και συμμετοχή στο Brokerage Event της Θεσσαλονίκης της περιφερειακής αντιπροσωπείας από την Πάτρα
 • στην επιλογή/παρακολούθηση των καινοτόμων προγραμμάτων (projects) και στη δημιουργία της τελικής αναφοράς/πληρωμής των κουπονιών (voucher)

WP 4: BLUE_BOOST TRANSNATIONAL INNOVATION NETWORKING STRATEGY

 

Συγγραφή του FLAs (Forward Looking Activities), με περιεχόμενα: σύντομη συλλογή δεδομένων/ενημέρωση   για τους ναυτικούς συνεργατικούς σχηματισμούς  σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό επίπεδο.

Διοργάνωση της συμμετοχής της περιφερειακής αντιπροσωπείας από την Πάτρα στις διασταυρούμενες επισκέψεις (cross field visits) στις περιοχές των:

 • Θεσσαλονίκης
 • Απουλία 
 • Τίρανα
 • Ανκόνα

Διοργάνωση των τοπικών road shows.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης ή ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κατά προτίμηση στο γνωστικό πεδίο της Σχολής Θετικών Επιστημών.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατά προτίμηση στο γνωστικό πεδίο της Σχολής Θετικών Επιστημών
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη βιομηχανία ή σε εταιρεία συμβούλων ή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα σε αντίστοιχη θέση επιχειρηματικής ανάπτυξης και διαχείρισης έργων, με γνώση πλήρους κύκλου σχεδιασμού και υλοποίησης έργου ή επένδυσης.    
 • Υψηλό επίπεδο γνώσης του τοπικού περιβάλλοντος στη μπλε οικονομία και των συναφών με αυτή
 • Ειδική γνώση των πεδίων θαλάσσιου περιβάλλοντος (Θαλάσσια βιολογία, Θαλάσσια οικοσυστήματα, Επιστήμη αλιείας, Θαλάσσια απόβλητα, Θαλάσσια αποκατάσταση οικοσυστημάτων)
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κατά την διαδικασία επιλογής, θα συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το θαλάσσιο χώρο της Δυτικής Ελλάδας.
 • Συμμετοχή σε επιστημονικές έρευνες (περιβαλλοντικές, ωκεανογραφικές κλπ) και μελέτες στη θαλάσσια πολιτική, τη διαχείριση της  θάλασσας ή συναφή θέματα  όπως ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών, θαλάσσιες περιβαλλοντικές πολιτικές, ναυτιλιακή ασφάλεια και επιτήρηση, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, διεθνής θαλάσσια διοίκηση, ναυτιλιακή οικονομία, επεξεργασία και ανάλυση θαλάσσιων και ναυτιλιακών δεδομένων.
 • Ειδικές γνώσεις στους βασικούς τομείς της "Μπλε οικονομίας" όπως: Υδατοκαλλιέργεια, βιομηχανία θαλασσινών, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, ναυτιλιακές υπηρεσίες, πλωτές μεταφορές, λιμάνια, ναυτιλία & ναυτιλιακές υπηρεσίες, πλωτές μεταφορές, λιμάνια, ναυπηγική, θαλάσσια ανανεώσιμη ενέργεια, υπεράκτιες και υποβρύχιες τεχνολογίες, θαλάσσια βιοτεχνολογία, ανάπτυξη Μπλε Καινοτομιών και μπλε Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και συμπλεγμάτων.
 • Εμπειρία σε ένα διαχειριστικό ρόλο ή / και συμβουλευτικό  για καινοτομικές διαδικασίες, μεταφορά / πρόβλεψης τεχνογνωσίας, ανάλυση πληροφοριών / αγοράς.

 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Δεκτικότητα σε ιδέες
 • Οργανωτικές
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, σύνθεση προτάσεων και ιδεών.
 • Ευελιξία και προσαρμογή.
 • Επίλυση προβλημάτων.
 • Δυνατότητα εργασίας και απόδοσης σε στενά χρονικά περιθώρια και διαφορετικές απαιτήσεις.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ομαλής επικοινωνίας με τα μέλη του έργου και τους εξωτερικούς συνεργάτες.

 

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μετακίνησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου του Έργου απαιτείται μετακίνηση του συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του έργου.

Διάρκεια της Σύμβασης:

Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 17 μήνες. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί, σε περίπτωση παράτασης του έργου.   

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την αμοιβή του έμπειρου συνεργάτη καθόλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως του ποσού των 24.495 €. Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στην πράξη, μετά από πιστοποίηση και εντολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη πληρωμή.

Διαδικασία αξιολόγησης, ανάθεσης και είδος σύμβασης:

 • Η διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση είναι αυτή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με στόχο οι υποψήφιοι να καταθέσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους.
 • Για την αξιολόγηση, η ομάδα επιλογής αποτελούμενη από τον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο του ΕΠΠ, τον Αντιπρόεδρο του ΕΠΠ, θα λάβει υπόψη της την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Cover Letter), τους τίτλους σπουδών, την προϋπηρεσία και τα λοιπά προσόντα του κάθε υποψήφιου. Ακολούθως, θα δημιουργηθεί μία κατάσταση προτεραιότητας (shortlist) κατά την απόλυτη κρίση της, βάση της οποίας οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη. Κατόπιν θα συνταχθεί Πρακτικό Αξιολόγησης και απόφασης επιλογής με σειρά προτεραιότητας.
 • Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.
 • Ενστάσεις επί του Πρακτικού Αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στον ιστότοπο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.
 • Μεταξύ του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Α.Ε και του υποψήφιου θα υπογραφεί σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 17 μηνών. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 25 Μαΐου 2018 ώρα 17:00, πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Cover Letter) με αναφορά στον τίτλο θέσης
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Στοιχεία απόδειξης εμπειρίας (όπως βεβαιώσεις εμπειρίας κτλ)
 • Τυχόν συστατικές επιστολές

 

και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συνεπικουρεί στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα του κάθε υποψήφιου, είτε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf ή/και doc με email στο info@psp.org.gr, είτε ταχυδρομικά (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα με παράδοση προς πρωτοκόλληση το αργότερο μέχρι 25 Μαΐου 2018 ώρα 17:00 και με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου) ή αυτοπροσώπως ή αντιπρόσωπό του στην παρακάτω Διεύθυνση:

 

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.

Οδός Σταδίου, Πλατάνι-Ρίο

265 04, Πάτρα

Τ.: 2610-911.550/551

Fax: 2610-994.106

 

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.

 

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

 

Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά στον τίτλο θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που απαιτούνται από την πρόσκληση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

 

Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΠ στη διεύθυνση  www.psp.org.gr και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ

 

Καθ. Βασίλειος Αναστασόπουλος