Monday, June 18, 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών  επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business Developer) για τον κόμβο καινοτομίας στη Θεματική Περιοχή της Αγροδιατροφής και των Προϊόντων Υγείας (Aroma HUB) Κωδικός Θέσης: BusDevAroma_1806 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Πλαίσιο

Ο κόμβος καινοτομίας στη θεματική περιοχή της Αγροδιατροφής και των Προϊόντων Υγείας (Aroma HUB) αποτελεί ανεξάρτητη λειτουργική μονάδα εκπροσωπούμενη από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Σκοπός του κόμβου είναι να συνενώσει τις προσπάθειες ερευνητικών μονάδων, οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής και των φυτικών προϊόντων υγείας σε μία κοινή συνεργατική δομή – κόμβο – δημιουργώντας για τα μέλη του νέες προοπτικές ερευνητικών, τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών. Επίσης θα είναι σε θέση να προσφέρει:

 • Κατάλληλες συνθήκες για την προσέλκυση νέων επιστημόνων και ερευνητών, κέντρων ανάπτυξης, επιχειρήσεων.
 • Ισχυρούς και καλά δομημένους δεσμούς μεταξύ εργαστηρίων και βιομηχανίας.
 • Ανάληψη ηγετικού ρόλου σε εθνικό επίπεδο και σύναψη συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.

Τα μέλη του κόμβου δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κόμβος καινοτομίας θα χρησιμοποιεί τις υποστηρικτικές δομές του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών ενώ θα συνεργάζεται στενά με τα μέλη του ώστε από κοινού να ενισχύουν και να βελτιώνουν τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία τους αναλαμβάνοντας και νέες πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κόμβος καινοτομίας ενδιαφέρεται να προσλάβει υπεύθυνο επιχειρηματικής ανάπτυξης (business developer) ο οποίος θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη του κόμβου και των δραστηριοτήτων του, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό πλέγμα υπηρεσιών, συνεργασιών και δεξιοτήτων.

 

Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

Ο υπεύθυνος ανάπτυξης αναφέρεται και συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με το Συντονιστή του κόμβου. Επιπλέον σε συνεργασία με το ΕΠΠ παρακολουθεί, ενημερώνεται, ανιχνεύει, αξιολογεί και ανταποκρίνεται σε ζητήματα που ενδιαφέρουν ή νέες προτάσεις που υποβάλλονται στο HUB, συμμετέχει στο συντονισμό της λειτουργίας του, επικοινωνεί με τα μέλη, τους συνεργάτες και τους δυνητικούς εταίρους.

Ειδικότερα:

 • Ενημερώνεται για τις επιστημονικές, τεχνολογικές, επιχειρηματικές, θεσμικές και άλλες εξελίξεις στη θεματική περιοχή του κόμβου ώστε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να συμμετέχει στο συντονισμό των λειτουργιών, τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης του HUB.
 • Ως αρχικό σημείο επαφής, αξιολογεί και θέτει σε προτεραιότητα τα εισερχόμενα αιτήματα και προτάσεις που αφορούν το HUB, διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση της ομάδας διοίκησης και την αποτελεσματική διαχείριση τους.
 • Βοηθάει στην εκπόνηση μελετών αγοράς και σκοπιμότητας που αφορούν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του HUB αξιοποιώντας το δυναμικό του ΕΠΠ και αυτό των μελών του.
 • Συμμετέχει στην ανάπτυξη του HUB μέσα από την ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας των εταίρων του, την προσέλκυση νέων μελών, τη συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, καθώς και τη βιομηχανία.
 • Δραστηριοποιείται έγκαιρα στην ανεύρεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του HUB και των έργων / προγραμμάτων που επιθυμεί να υλοποιήσει.
 • Διασφαλίζει ότι όλες οι διεργασίες και οι διαδικασίες είναι τεκμηριωμένες και ανανεώνονται ως προς το περιεχόμενο και το αντικείμενό τους.
 • Σε συνεργασία με το ΕΠΠ, μεριμνά για τη θεματολογία της ιστοσελίδας και την ενημέρωση των δραστηριοτήτων του HUB στην κατάσταση επιλεγμένων αποδεκτών.
 • Οργανώνει τη συμμετοχή του HUB σε εθνικές και διεθνείς ενώσεις και ομάδες εργασίας, αυξάνοντας την αναγνωρισιμότητα και τη δικτύωσή του.
 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει κριτήρια αξιολόγησης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του HUB.
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία και παρακολούθηση υποβολής και υλοποίησης έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.
 • Σε συνεργασία με το ΕΠΠ ρυθμίζει και διευθετεί ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 • Σε συνεργασία με το ΕΠΠ διοργανώνει ημερίδες, μαθήματα και σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης ή ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της  αλλοδαπής κατά προτίμηση στο γνωστικό πεδίο Πολυτεχνικής Σχολής, Χημείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής ή Γεωπονικής του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση επιχειρηματικής ανάπτυξης και διαχείρισης έργων, με γνώση πλήρους κύκλου σχεδιασμού και υλοποίησης έργου ή επένδυσης
 •  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων / προγραμμάτων (Εθνικών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • Τεκμηριωμένη εμπειρία στη χρήση Social Media και Digital Marketing   Τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέση εκπαίδευσης σε δομές ενηλίκων
 •  Τεκμηριωμένη εμπειρία στην οργάνωση και διδασκαλία σεμιναρίων
 • Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων οργάνωσης γραφείου (MS Office) και εφαρμογών διαδικτύου
 • Εξειδίκευση στην Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή   Παιδαγωγική επάρκεια
 • Πιστοποίηση Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ   Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσα
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Δεξιότητες:

 • Δεκτικότητα σε ιδέες, καινοτομία και δημιουργικότητα.
 • Οργανωτικές,   ικανότητα   στη   θέσπιση   προτεραιοτήτων    και   συντονισμού   ομάδων εργασίας.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, σύνθεση προτάσεων και ιδεών.
 • Ευελιξία και προσαρμογή.
 • Επίλυση προβλημάτων.
 • Δυνατότητα εργασίας και απόδοσης σε στενά χρονικά περιθώρια και διαφορετικές απαιτήσεις.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ομαλής επικοινωνίας με τα μέλη του HUB και τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Τόπος εργασίας:

Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας. Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μετακίνησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Διάρκεια της Σύμβασης:

H αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 6 μήνες. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με τις ανάγκες του HUB και την απόδοση του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ