24 February 2020

 

"Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών συμμετείχε στο Clean Energy Classrooms Event Educating for the Climate Crisis (HySchools, Erasmus+ Project) στο Manchester Metropolitan University, το διάστημα 03-05 Φεβρουάριου!
Παρουσιάστηκαν τα αποτέλεσμα του έργου από τις 6 χώρες που συμμετείχαν σε θέματα τεχνολογίας υδρογόνου και εκπαίδευσης μαθητών σχολείων. Ένα σημαντικός αριθμός από σχολεία συμμετείχαν ενεργά και πραγματοποίησαν μαθήματα με αντικείμενο το Υδρογόνο κάνοντας χρήση των πηγών που παρείχαν οι εταίροι του έργου σε όλες τις χώρες (https://www.hyschools.eu/)."

Τραχύλης Δημήτρης , Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

"Το σημαντικό είναι ότι μέσα από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμιά εκπαίδευση δόθηκε η δυνατότητα σε μαθητές να γνωρίσουν την τεχνολογία αυτή και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Αλλά και για όλους εμάς που συμμετείχαμε να δούμε και ακούσουμε παράλληλα καλές πρακτικές στην αυτοκίνηση, στις δημοσιές συγκοινωνίες, ενεργειακές κτηριακές ανάγκες κλπ. Εύχομαι να δούμε και στην Ελλάδα να κάνει ακόμα πιο αισθητή την παρουσία της αυτή τεχνολογία και να βελτιώνει την καθημερινότητα μας."

Εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων Πάτρα 14/02/2020

 


Click here to find HySchools Resources

20 February 2020

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) επιθυμεί να προσλάβει έκτακτο Προσωπικό (ένα άτομο) για την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός – Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

Υποστηρικτική συμμετοχή του στην υλοποίηση των ενεργειών και την προετοιμασία των παραδοτέων, σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές που θα τεθούν από την Επιτροπή Διοίκησης του Έργου (Steering Committee). Σε συνεργασία με το ΕΠΠ, μεριμνά για τη θεματολογία της ιστοσελίδας και την ενημέρωση των δραστηριοτήτων του έργου σε κατάσταση επιλεγμένων αποδεκτών.
Προετοιμασία και σύνταξη εκθέσεων φυσικού αντικειμένου. Οι αναφορές φυσικού αντικειμένου υποβάλλονται στον καθορισμένο χρόνο στον συντονιστή για την υποβολή της έκθεσης στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του προγράμματος.

Συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο και τους λοιπούς διακρατικούς εταίρους για την υλοποίηση των ενεργειών και δράσεων των υλοποιούμενων έργων Ευθύνη για την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων στο πλαίσιο των υλοποιούμενων έργων.

Φροντίδα για την διατήρηση φακέλων με φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία με όλα τα απαραίτητα έγγραφα υλοποιούμενων έργων, τις αποφάσεις, τα πρακτικά των συναντήσεων εργασίας, τα παραδοτέα κάθε δράσης, εκθέσεις και υλικό τεκμηρίωσης.

Συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων έργων.

Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων.

Ανάληψη οποιασδήποτε άλλης εργασίας κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση των έργων μετά από οδηγίες του ΕΠΠ σύμφωνα με τα εγκεκριμένα έγγραφα αυτών (τεχνικό δελτίο, partnership agreement, subsidy contract, οδηγό υλοποίησης προγραμμάτων).

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κατά προτίμηση Σχολής Οικονομικών ή Πολυτεχνικών Επιστημών.
 • Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στην υποβολή, το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση διαχείρισης και την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων και ειδικότερα, στην τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τη διάδοση αποτελεσμάτων, την εκπόνηση μελετών-παραδοτέων (επιχειρηματικό σχέδιο, παρακολούθηση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργου και προτάσεις παρεμβάσεων στο επίπεδο χάραξης πολιτικής).

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

 • Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων οργάνωσης γραφείου (MS Office) και εφαρμογών διαδικτύου.

 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Θα εκτιμηθεί η συνάφεια του τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της θέσης.
 • Εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας της επιχειρηματικότητας ή της καινοτομίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και/ή Συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας

Εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης: Μέχρι 30 μήνες, με δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.

Αμοιβή: Η αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, τον Εσωτερικό Κανονισμό και θα είναι ανάλογη των προσόντων του/της υποψηφίου/ας που θα επιλεγεί.

Διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και είδος σύμβασης:

 • Η διαδικασία που επελέγη είναι αυτή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με στόχο οι υποψήφιοι να καταθέσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους.
 • Για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Cover Letter), οι τίτλοι σπουδών και τα λοιπά προσόντα του κάθε υποψήφιου. Ακολούθως θα δημιουργηθεί μία κατάσταση προτεραιότητας (short list) κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, βάση της οποίας οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε συνέντευξη. Κατόπιν θα συνταχθεί Πρακτικό Αξιολόγησης και απόφασης επιλογής με σειρά προτεραιότητας.
 • Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.
 • Ενστάσεις επί του Πρακτικού Αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στον ιστότοπο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.
 • Μεταξύ του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Α.Ε και του υποψήφιου θα υπογραφεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 05 Μαρτίου 2020 ώρα 15:00, πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 •  Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Cover Letter) με αναφορά στον τίτλο θέσης
 •  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Στοιχεία απόδειξης εμπειρίας (όπως βεβαιώσεις εμπειρίας κτλ)
 • Τυχόν συστατικές επιστολές

και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συνεπικουρεί στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα του κάθε υποψήφιου, είτε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf ή/και doc με email στο info@psp.org.gr, είτε ταχυδρομικά (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα με παράδοση προς πρωτοκόλληση το αργότερο μέχρι 05 Μαρτίου 2020 ώρα 15:00 και με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου) ή αυτοπροσώπως ή αντιπρόσωπό του στην παρακάτω Διεύθυνση:

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.
Οδός Σταδίου, Πλατάνι-Ρίο
265 04, Πάτρα
Τ.: 2610-911.550/551
Fax: 2610-994.106

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά στον τίτλο θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που απαιτούνται από την πρόσκληση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΠ στη διεύθυνση www.psp.org.gr και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ
Καθ. Βασίλειος Αναστασόπουλος


Μπορείτε να βρείτε την προκύρηξη σε PDF μορφή εδώ

15 January 2020

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών αποτελεί 1 από τους 5 φορείς που λειτουργεί ως Local Atelier και θα συγκεντρώνει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα έως την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου.

Στην συνέχεια θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και θα επιλεγούν 5 ομάδες ή δημιουργοί που θα εκπαιδευτούν κατά την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2020 σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Βίκυ Τομαρά στο 2610 911 556 και tomara@psp.org.gr

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα εκπαίδευσης “TRACES”:

To προγράμματος εκπαίδευσης με τίτλο ««Transnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem» και ακρώνυμο «TRACES»  αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση της κοινής πρόκλησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, της προαγωγής της δημιουργικής επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης των Μικρών και
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας ως συντελεστή στην ανταγωνιστικότητα σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, ενισχύοντας την συνέργεια με άλλους βασικούς οικονομικούς τομείς και με φορείς που αντιπροσωπεύουν την τετραπλή έλικα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του τομέα και την διεθνοποίησή του.

Το έργο θα αντιμετωπίσει κοινά προβλήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και που αποτρέπουν την πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού τους ως
κινητήρια δύναμη μιας έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση αναλυτικά εδώ

 

9 December 2019ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Proof of Concept

Βραβευμένες Προτάσεις 3ου κύκλου

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 3ος κύκλος του προγράμματος Proof of Concept (PoC), μετά από ένα δημιουργικό 2ήμερο αξιολογήσεων της Συμβουλευτικής  Επιτροπής στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.

Υποβλήθηκαν 24 προτάσεις από όλη την Ελλάδα, υψηλού επιστημονικού υποβάθρου, μεγάλης εξωστρέφειας και με δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης. 

Στο έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής συνεπικούρησαν 51 αξιολογητές για την αξιολόγηση των προτάσεων, εκ των 84 καταγεγραμμένων στη Βάση Δεδομένων του προγράμματος, προερχόμενοι από τα ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και τον παραγωγικό τομέα τόσο της χώρας όσο & του εξωτερικού.

Η τελική αξιολόγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ.

Ακολούθησε με κάθε μια από τις 4 προκρινόμενες προτάσεις συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης/συνάντησης και αναδείχτηκαν προς χρηματοδότηση ύψους 50.000 ευρώ έκαστη οι ακόλουθες 2 προτάσεις:

 

 1. EVENOR - injury prevention for high performing athletes leveraging state of the art bio Mechanical methods and models:
  Tο Evenor προσφέρει έναν εμβιομηχανικό διαγνωστικό έλεγχο για αθλητές υψηλής μυϊκής καταπόνησης όπου συχνά υποφέρουν από μυϊκές βλάβες. Σκοπός του ελέγχου είναι η πρόληψη τραυματισμών και η διευκόλυνση της διαδικασίας αποκατάστασης. Το συνοδευτικό λογισμικό Evenor βοηθά τους ειδικούς (γιατρούς) να προβλέπουν, με υψηλή ακρίβεια, τραυματισμούς σε αθλητές παρέχοντας πληροφορίες όπως 3D απεικόνιση, τοπολογία, ποσότητα και ποιότητα για μηχανικά μεγέθη συσχετιζόμενα με κριτήρια αστοχίας για τον κάθε αθλητή ξεχωριστά.
 2. PhosPrint: an advanced Laser BioPrinting Technology for Regenerative Medicine applications:
  Η PhosPrint P.C. είναι μία εταιρία ανάπτυξης βιο-εκτυπωτών με λέϊζερ που ιδρύθηκε το 2019 ως τεχνοβλαστός του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ με έδρα το Τεχνολογικό Πάρκο Λεύκιππος. Το προϊόν μας είναι ένας εκτυπωτής λέιζερ για την υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας εκτύπωση κυττάρων, βιομορίων και φαρμάκων. Ο εκτυπωτής είναι μοναδικός, ως ο πρώτος φορητός βιο-εκτυπωτής με λέιζερ και βρίσκεται στο επίπεδο προ-βιομηχανικού πρωτότυπου (TRL 6). Δύο δυνατότητες ανάπτυξης είναι η παραγωγή προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης και η παροχή άδειας χρήσης της τεχνολογίας σε βιο -αντιδραστήρια και κύτταρα.

 

Το έργο Proof of Concept

Το πρόγραμμα Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών δίνει την δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες και να τις μετατρέψουν σε προϊόντα. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται κάθε 6 μήνες από εξειδικευμένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ. Το πρόγραμμα Proof of Concept υποστηρίζεται οικονομικά από Δωρητές και ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500.000 € ετησίως.

Για την έναρξη υποβολής προτάσεων του επόμενου κύκλου καθώς και γενικών πληροφοριών, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.psppoc.gr).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μαρία Κωνσταντίνου και στο τηλ: 2610 911 557 ή/και E-mail: konstantinou@psp.org.gr

Μπορείτε να βρείτε το δελτίο τύπου σε PDF μορφή εδώ: http://bit.ly/2E2n9fK

 

5 December 2019

 

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών διοργάνωσε Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, όπου παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και οι στόχοι του ως Εθνικό Business Incubation Center (ΒΙC) του CERN, του διεθνούς φήμης ευρωπαϊκού κέντρου έρευνας στην Φυσική υψηλών ενεργειών, CERN. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στην οποία παρευρεθήκαν μεταξύ άλλων πολιτικοί εκπρόσωποι, φορείς, νέοι επιχειρηματίες και startups, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για επιχειρηματικές και ερευνητικές ευκαιρίες συνεργασίας με το CERN, μέσω του BIC, και να πραγματοποιήσουν Β2Β συναντήσεις με τους εκπροσώπους του κέντρου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Γ.Γ. ‘Έρευνας και Τεχνολογίας  κ. Αθανάσιος Κυριαζής που ξεκίνησε την ομιλία του τονίζοντας τις προθέσεις της ΓΓΕΤ για υποστήριξη του Εθνικού BIC και ευρύτερη συνεργασία με το σύνολο της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας του CERN.

Μετέπειτα εκπρόσωποι του Knowledge Transfer Group του CERN (European Organization for Nuclear Research), Nick Ziogas και Ash Ravikumar παρουσίασαν την μεταφορά και εμπορευματοποίηση των τεχνολογιών του CERN προς τις Ελληνικές Startups. Συγκεκριμένα,  παρουσίασαν την δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν startups οι οποίες αναπτύσσουν υψηλή τεχνολογία που θα μπορούσε να ενσωματωθεί στις ερευνητικές υποδομές του CERN. Ακολούθησε pitching session με ομιλητές από startups που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Εθνικό BIC. 

Την σκυτάλη πήραν οι Jerome Perlot και τον Bjorn Jenssen εκπρόσωποι του  Procurement Department που παρουσίασαν αναλυτικά τους τομείς που οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να προμηθεύσουν το CERN με τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Μεταξύ των ομιλητών της εκδήλωσης ήταν, ο κ. Εμμανουήλ Τσεσμελής, Διεθνές σχέσεις στο CERN, ο κ. Κώστας Ζιούτας, Εκπρόσωπος του πειράματος CAST του CERN, ο κ. Νάσος Κοσκινάς, Ιδρυτής του POS4Work, ο κ. Νίκος Μάνθος, Βιομηχανικός σύνδεσμος του CERN, ο κ. Πέτρος Σουκουλιάς από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Έρευνας και Καινοτομίας Μακεδονίας και την Prisma Electronics S.A., ο κ. Ανδρέας Γουγάς, Πρόεδρος της εταιρίες ΠΥΛΩΝ, ο κ. Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος του ΣΕΒΙΠΑ.

Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν 13 B2B συναντήσεις μεταξύ του Procurement Department και ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και 17 B2B συναντήσεις μεταξύ startups επιχειρήσεων και του  Knowledge Transfer Group.


Παρουσιάσεις Ομιλητών:


Μπορείτε να βρείτε το φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης πατώντας εδώ

Μπορείτε να βρείτε το Δελτίο τύπου σε PDF μορφή εδώ


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και τις ευκαιρίες συνεργασίας μέσω του BIC του  Επιστημονικού Πάρκου Πατρών μπορείτε  να αναζητήσετε στο http://psp.org.gr/en/bic

21 November 2019


Στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιείται ένας κύκλος 7 Διακρατικών επισκέψεων (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων (Ιταλία, Κροατία, Αλβανία και Ελλάδα), σκοπός των οποίων είναι η σύνδεση θαλάσσιων φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Οι εταίροι φιλοξενούν αντιπροσωπείες αποτελούμενες από τους εταίρους, από Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) καθώς και από Πάροχους Τεχνογνωσίας (Δημόσιοι/ Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις), προκειμένου οι τελευταίοι να κατανοήσουν επί τόπου δομές καινοτομίας, καλές πρακτικές, πρωτοβουλίες συνεργασίας προς όφελος των ώριμων και νέων τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2019, το Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης, φιλοξένησε  την 6η  Διακρατική επίσκεψη (Cross-Field Visit) στα Τίρανα. Η συγκεκριμένη επίσκεψη ήταν εστιασμένη στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών συμμετείχε στην εν λόγω επίσκεψη με τριμελή αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από ένα εκπρόσωπό του και δυο ΠΜΜΕ επιχειρήσεις.

Η Διακρατική επίσκεψη (Cross-Field Visit) αποτέλεσε ευκαιρία για τους εταίρους του έργου, αντίστοιχους πάροχους τεχνογνωσίας και εταιρείες της Γαλάζιας Ανάπτυξης, να επισκεφθούν τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς και να μάθουν περισσότερα για τις πρακτικές τους και να αναπτύξουν μελλοντικές συνεργασίες.

Την πρώτη ημέρα της διασταυρούμενης επίσκεψης, οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν τη Mare Adriatic και τη Ittica San Giovanni, δύο ΜΜΕ που μοιράστηκαν και παρουσίασαν τεχνογνωσία σχετικά με τη διαδικασία συσκευασίας και προώθησης στην αγορά γαύρου, σαρδέλας και γαρίδας. Τη δεύτερη ημέρα, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τις εταιρίες Almarine - OR και Alb-Adriatico, που εκμεταλλεύονται μονάδες υδατοκαλλιέργειας όπου καλλιεργούν και εμπορεύονται φαγκρί και λαβράκι. Οι αντιπροσωπείες μπόρεσαν να δουν από πρώτο χέρι μια σύγχρονη εγκατάσταση ιχθυοκαλλιέργειας σε στρατηγικό σημείο του κόλπου Vlora.

Οι εν λόγω δραστηριότητες υλοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου Blue_Boost (Πρόγραμμα Interreg ADRION). Tο έργο Blue_Boost στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι συνέταιροι των επτά περιοχών της ADRION θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της  κοινοτικής προσέγγισης.


Επισυναπτόμενο το δελτίο τύπου: http://bit.ly/2pTstOX

BLUE_BOOST website

BLUE_BOOST Facebook

BLUE_BOOST Twiiter

4 November 2019

Στις 23 Οκτωβρίου 2019, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή ατόμων στη διακρατική επίσκεψη (cross-field visit) στα Τίρανα στις 13-14 Νοεμβρίου 2019 στα πλαίσια του προγράμματος BLUE_BOOST.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την επιλογή των συμμετεχόντων άρχισε στις 23.10.2019 και ολοκληρώθηκε στις 01.11.2019. Οι 2 επιλεγέντες υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στην επίσκεψη είναι οι εξής:

ΑΡΧΙΚΑ ΥΠΟΦΗΦΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ
Π.Π 24015/29.10.2019
Ι.Μ 24016/29.10.2019

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα λάβουν ειδοποίηση αποδοχής.


Επισυναπτόμενο: Αποτελέσματα συμμετεχόντων για την διακρατική επίσκεψη στα Τίρανα

23 October 2019

 

 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται διακρατικές επισκέψεις (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων, σκοπός των οποίων είναι η σύνδεση θαλάσσιων φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Οι εταίροι θα φιλοξενήσουν αντιπροσωπείες αποτελούμενες από τους εταίρους, θεσμικούς και άτυπους φορείς των αντίστοιχων clusters των άλλων περιοχών του έργου, προκειμένου οι τελευταίοι να κατανοήσουν επί τόπου δομές καινοτομίας, καλές πρακτικές, πρωτοβουλίες διάδρασης και συνεργασίας μεταξύ θεσμικών και άτυπων φορέων καινοτομίας προς όφελος των ώριμων και νέων τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται στη διακρατική επίσκεψη στα Τίρανα, που θα πραγματοποιηθεί στις 13-14 Νοεμβρίου 2019. Θα επιλεγούν Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up), οι οποίοι θα ανταμειφθούν με τα “BLUE_BOOST travel fiches”.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τους αιτούντες, η διαδικασία αξιολόγησης, την αίτηση υποβολής, τα δικαιολογητικά και το Πρόγραμμα της διακρατικής επίσκεψης στο Ζανταρ,  μπορείτε να τα δείτε στην αναλυτική Πρόσκληση στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Οι αιτήσεις για την επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 1 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 23:59, σύμφωνα με το έντυπο (Application form CFV_BlueBoost.doc) που επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποκλείονται από την επιλογή. 


Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση υποβολής

Πρόγραμμα της διακρατικής επίσκεψης

Final Report

14 October 2019


Στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιείται ένας κύκλος 7 Διακρατικών επισκέψεων (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων (Ιταλία, Κροατία, Αλβανία και Ελλάδα), σκοπός των οποίων είναι η σύνδεση θαλάσσιων φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Οι εταίροι φιλοξενούν αντιπροσωπείες αποτελούμενες από τους εταίρους, από Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) καθώς και από Πάροχους Τεχνογνωσίας (Δημόσιοι/ Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις), προκειμένου οι τελευταίοι να κατανοήσουν επί τόπου δομές καινοτομίας, καλές πρακτικές, πρωτοβουλίες συνεργασίας προς όφελος των ώριμων και νέων τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2019, η Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia της Ιταλίας φιλοξένησε την 4η Διακρατική επίσκεψη (Cross-Field Visit) στη Τεργέστη. Η συγκεκριμένη επίσκεψη ήταν εστιασμένη στους τομείς της ναυπήγησης, επισκευής πλοίων και σκαφών, καθώς και στην προστασία των παράκτιων περιοχών. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών συμμετείχε στην εν λόγω επίσκεψη με τετραμελή αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από ένα εκπρόσωπό του, ένα εκπρόσωπο Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα και δυο ΠΜΜΕ επιχειρήσεις.

Η Διακρατική επίσκεψη (Cross-Field Visit) αποτέλεσε ευκαιρία για τους εταίρους του έργου, αντίστοιχους πάροχους τεχνογνωσίας και εταιρείες της Γαλάζιας Ανάπτυξης, να επισκεφθούν τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς και να μάθουν περισσότερα για τις πρακτικές τους και να αναπτύξουν μελλοντικές συνεργασίες.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο παραδοσιακό ναυπηγείο κατασκευής ξύλινων σκαφών Alto Adriaticο και στην επιχείρηση Ocean Marine (για την επισκευή σκαφών και κατασκευή πανιών για ιστιοφόρα)  και να ενημερωθούν για το οικολογικό έργο ZELAG (ένα πρωτότυπο σκάφος μεταφοράς που προτείνεται ως η «πράσινη» λύση για κοντινές μετακινήσεις). Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Μουσείο Ναυπηγικής του Monfalcone και αμέσως μετά παρουσίαση καλλιέργειας μυδιών στο “Al Pescaturismo”.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Εθνικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, ενώ στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν την προστατευόμενη περιοχή Riserva Marina Miramare και το τοπικό Μουσείο Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας, όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον ζωικό και φυτικό πλούτο της προστατευόμενης περιοχής καθώς και για τις δράσεις που αναπτύσσουν.

Οι εν λόγω δραστηριότητες υλοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου Blue_Boost (Πρόγραμμα Interreg ADRION). Tο έργο Blue_Boost στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι συνέταιροι των επτά περιοχών της ADRION θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της  κοινοτικής προσέγγισης.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.psp.org.gr/el/blueboost


Επισυναπτόμενο το δελτίο τύπου: http://bit.ly/2VJPShh

BLUE_BOOST website

BLUE_BOOST Facebook

BLUE_BOOST Twiiter

14 October 2019

Στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιείται ένας κύκλος 7 Διακρατικών επισκέψεων (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων (Ιταλία, Κροατία, Αλβανία και Ελλάδα), σκοπός των οποίων είναι η σύνδεση θαλάσσιων φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Οι εταίροι φιλοξενούν αντιπροσωπείες αποτελούμενες από τους εταίρους, από Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) καθώς και από Πάροχους Τεχνογνωσίας (Δημόσιοι/ Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις), προκειμένου οι τελευταίοι να κατανοήσουν επί τόπου δομές καινοτομίας, καλές πρακτικές, πρωτοβουλίες συνεργασίας προς όφελος των ώριμων και νέων τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2019, το Επιμελητήριο της Κομητείας του Zadar, φιλοξένησε  την 5η Διακρατική επίσκεψη (Cross-Field Visit) στο Ζανταρ. Η συγκεκριμένη επίσκεψη ήταν εστιασμένη στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας και του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών συμμετείχε στην εν λόγω επίσκεψη με πενταμελή αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από ένα εκπρόσωπό του, δυο εκπροσώπους Δημόσιου Φορέα και δυο ΠΜΜΕ επιχειρήσεις.

Η Διακρατική επίσκεψη (Cross-Field Visit) αποτέλεσε ευκαιρία για τους εταίρους του έργου, αντίστοιχους πάροχους τεχνογνωσίας και εταιρείες της Γαλάζιας Ανάπτυξης, να επισκεφθούν τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς και να μάθουν περισσότερα για τις πρακτικές τους και να αναπτύξουν μελλοντικές συνεργασίες.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας τόνου της επιχείρησης Kali Tuna. Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο θαλάσσιο πάρκο του Κόλπου Telascica, στη νήσο Dugi Otok.

Στις 12 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην αλυκή Solana Nin, ενώ στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν την μονάδα μεταποίησης και συσκευασίας ψαριών της μεγαλύτερης επιχείρησης υδατοκαλλιεργειών της Κροατίας, Cromaris. Ακολούθησε γεύμα και επιστροφή στην παλιά πόλη του Ζανταρ, όπου πραγματοποιήθηκε εικονική ξενάγηση στο Zadar με την χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας, από το τουριστικό πρακτορείο Magic Croatia.

Οι εν λόγω δραστηριότητες υλοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου Blue_Boost (Πρόγραμμα Interreg ADRION). Tο έργο Blue_Boost στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι συνέταιροι των επτά περιοχών της ADRION θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της  κοινοτικής προσέγγισης.

 

 


Επισυναπτόμενο το δελτίο τύπου: http://bit.ly/2VHJo2l

BLUE_BOOST website

BLUE_BOOST Facebook

BLUE_BOOST Twiiter

Pages