Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή 5 ατόμων στη διαμεσολαβητική εκδήλωση (brokerage event) και στη διακρατική επίσκεψη (cross-field visit) στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του προγράμματος BLUE_BOOST

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) επιθυμεί να επιλέξει πέντε (5) άτομα ώστε να συμμετάσχουν στη διαμεσολαβητική εκδήλωση (Brokerage event) στις 5 Ιουνίου 2019 και στη διακρατική επίσκεψη (cross-field visit) στη Θεσσαλονίκη στις 6 Ioυνίου 2019.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται διακρατικές επισκέψεις (CrossField Visits), στις περιοχές των εταίρων, σκοπός των οποίων είναι η σύνδεση θαλάσσιων φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Οι εταίροι θα φιλοξενήσουν αντιπροσωπείες αποτελούμενες από τους εταίρους, θεσμικούς και άτυπους φορείς των αντίστοιχων clusters των άλλων περιοχών του έργου, προκειμένου οι τελευταίοι να κατανοήσουν επί τόπου δομές καινοτομίας, καλές πρακτικές, πρωτοβουλίες διάδρασης και συνεργασίας μεταξύ θεσμικών και άτυπων φορέων καινοτομίας προς όφελος των ώριμων και νέων τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Επίσης, στο πλαίσιο της διακρατικής πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας σε Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) του  έργου BLUE_BOOST, θα χορηγηθούν τουλάχιστον 35 κουπόνια καινοτομίας, ύψους έως 10.000€ έκαστο, σε αντίστοιχο αριθμό ΠΜΜΕ και Start-Up της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός κλπ), των 7 πιλοτικών περιοχών του έργου (τουλάχιστον 5 ανά πιλοτική περιοχή).

Οι ωφελούμενοι, ΠΜΜΕ & StartUp, θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω των κουπονιών καινοτομίας, να βελτιώσουν τη θέση τους στις αλυσίδες αξίας της Γαλάζιας Ανάπτυξης, χάρη στις γνώσεις / τεχνολογικές δεξιότητες που θα τους μεταφέρουν Πάροχοι Τεχνογνωσίας, οι οποίοι μπορούν να είναι: Δημόσιοι/ Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέοι Μη Θεσμικοί Φορείς Καινοτομίας (fab labs, maker spaces, co-working spaces, creative hubs, living labs, tech shops, contamination labs κλπ). Ο σκοπός αυτής της πιλοτικής δράσης του BLUE_BOOST είναι να βοηθήσει τις  ΠΜΜΕ & Start-Up να υλοποιήσουν μικρά καινοτόμα σχέδια μεταφοράς τεχνογνωσίας, για το σχεδιασμό/ δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων και  στρατηγικών marketing.

Έτσι, για να δημιουργηθεί το ευνοϊκό έδαφος για τη υλοποίηση των ιδεών, των συνεργασιών και των δραστηριοτήτων δικτύωσης, πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη μια μονοήμερη διακρατική διαμεσολαβητική εκδήλωση (Brokerage event) περίπου 1 μήνα μετά την έναρξη της πρόσκλησης για τα κουπόνια καινοτομίας. Η εκδήλωση συντονίζεται από το “ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται στη διαμεσολαβητική εκδήλωση (Brokerage event) και στη διακρατική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Ιουνίου 2019 αντίστοιχα.

Θα επιλεγούν ΠΜΜΕ & StartUp και οι Πάροχοι Τεχνογνωσίας, οι οποίοι θα ανταμειφθούν με τα “BLUE_BOOST travel fiches”.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Για την επιλογή 5 υποψηφίων ανά εταίρο, κατά προτίμηση 3 εκπροσώπους των ΠΜΜΕ & StartUp και 2 των Πάροχων Τεχνογνωσίας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση (Brokerage event) και τη διακρατική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Ιουνίου 2019 αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των  αιτήσεων με βάση το βιογραφικό σημείωμα ή τα προφίλ και πιθανές συνεντεύξεις.

Τα Προγράμματα της εκδήλωση (Brokerage event) και τη διακρατικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να τα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία. Κατά την επιλογή, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, της μη διάκρισης και της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τους αιτούντες, η διαδικασία αξιολόγησης, την αίτηση υποβολής και τα δικαιολογητικά μπορείτε να δείτε στην αναλυτική Πρόσκληση που επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα.

Οι αιτήσεις για την επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 28 Μαϊου 2019 και ώρα 23:59. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποκλείονται από την επιλογή.Prosklisi ypovolis endiaferontos

Aitisi ypovolis

Cross-Field Visit_Thessaloniki AGENDA

CFV Final Report-bb

Brokerage Event_Thessaloniki AGENDA

Brokerage Event_Evaluation questionnaire

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.