Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για banner rollup στα πλαίσια του έργου: «CreaTourES – Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable routes»

Συνήλθε σήμερα στις 08.03.2022, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της από 01.03.2022 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για banner rollup στα πλαίσια του έργου: «CreaTourES – Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable routes»

Η επιτροπή απαρτίζεται από τους κ.κ. Λουκόπουλο Βασίλειο, Βασίλη Παπασωτηρόπουλο, και Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλο.

Η Επιτροπή σε αυτή την συνεδρίαση εξέτασε τις ακόλουθες υποβληθείσες προτάσεις:

  • Printup
  • Παναγιωτόπουλος Τυπογραφείο
  • Πρωτότυπο

Η Επιτροπή, αφού έλεγξε τις προσφορές, κατέληξε ότι και οι τρεις πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και ότι πρόκειται για καταξιωμένες εταιρείας με έμπειρους στο αντικείμενο επαγγελματίες στον χώρο των μελετητών και κυρίως σε σχέση με το αντικείμενο του έργου.

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στην κατάρτιση του ακόλουθου πίνακα:

ΠροσφέρωνΟικονομική Προσφορά (€) πλέον ΦΠΑ
Printup180,00
Παναγιωτόπουλος Τυπογραφείο     150,00
Πρωτότυπο  170,00

Η Πλέον Συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι του Παναγιωτόπουλος Τυπογραφείο.

Συνεπώς, για την Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για banner rollup στα πλαίσια του έργου: «CreaTourES – Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable routes», η Επιτροπή προτείνει:

Τον ορισμό ως αναδόχου τον Παναγιωτόπουλος Τυπογραφείο, με αμοιβή 150,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η Επιτροπή

Βασίλειος Λουκόπουλος
Βασίλης Παπασωτηρόπουλος
Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος

Επισυναπτόμενο αρχείο: ΨΥΜ8ΟΡΕΤ-ΑΥΖ_Πρακτικό Αξιολόγησης Roll-up.pdf

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.