Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Υποδομών και Υπηρεσιών ΕΠΠ

Επισυναπτόμενο αρχείο: Πρόσκληση-υποβολής-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-για-την-πρόσληψη-Προσωπικού-Σχεδιασμού-Ανάπτυξης-Υποστήριξης-Υποδομών-και-Υπηρεσιών ΕΠΠ.pdf

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
 2. του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258 άρθρο 13), όπως ισχύει,
 3. του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 άρθρο 23)
 4. του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
 5. Tο Καταστατικό ίδρυσης του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (ΦΕΚ 2772//06.07.1989 και ΦΕΚ 5339//30.11.1992) όπως ισχύει συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεών του
 6. Τον από 25.10.2006 εγκεκριμένο, από την 201 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Εσωτερικό Κανονισμό και τις τροποποιήσεις του
 7. Την από 26.04.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τον ορισμό του Δ.Σ. της ΕΠΠ Α.Ε. και την από 21.05.2021 απόφαση της Νο. 434 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΠ περί συγκρότησης σε σώμα των μελών του ΔΣ του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών
 8. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών

στα πλαίσια του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης Έργων & Υποδομών του ΕΠΠ» επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο Προσωπικό Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Υποστήριξης υποδομών και υπηρεσιών του ΕΠΠ (1 άτομο) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός – Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

Σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΕΠΠ να:

 • Σχεδιάσει, αναπτύξει και υλοποιήσει τις διαδικασίες κύριων λειτουργικών μονάδων του ΕΠΠ, όπως η θερμοκοιτίδα και ο επιταχυντής νεοφυών επιχειρήσεων, η μονάδα μεταφορά τεχνολογίας.
 • Οργανώσει και αναπτύξει τις λειτουργίες νέων υποδομών του ΕΠΠ.
 • Προωθήσει και υλοποιήσει συνεργατικά έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς εταίρους.
 • Προωθήσει τη μεταφορά τεχνολογίας μέσα από τη συνεργασία με Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς, μετασχηματίζοντας ώριμα ερευνητικά αποτελέσματα σε επιχειρηματικές ευκαιρίες αυξάνοντας την επίδραση του ΕΠΠ στην τοπική κοινωνία και οικονομία.
 • Συντονίσει και αναπτύξει τη λειτουργία των κόμβων καινοτομίας που έχει ιδρύσει το ΕΠΠ.
 • Ενημερώνεται για τις επιστημονικές, τεχνολογικές, επιχειρηματικές, θεσμικές και λοιπές εξελίξεις που συντελούνται στις περιοχές δραστηριότητας του ΕΠΠ με αντίστοιχες εισηγήσεις στο συντονισμό των λειτουργιών, της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης του ΕΠΠ.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, στο πεδίο του Χημικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφή με το αντικείμενο της θέσης ή/και στη διοίκηση επιχειρήσεων.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών σε αντίστοιχη θέση Οργανισμού ή Επιχείρησης. Γνώση του τοπικού τεχνολογικού οικοσυστήματος είναι επιθυμητή. 
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό, υποβολή, διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων / προγραμμάτων (Εθνικά ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων οργάνωσης γραφείου (MS Office) και εφαρμογών διαδικτύου.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Δεξιότητες:

 • Δεκτικότητα σε ιδέες, καινοτομία και δημιουργικότητα.
 • Οργανωτικές, ικανότητα στη θέσπιση προτεραιοτήτων και συντονισμού ομάδων εργασίας.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, σύνθεση προτάσεων και ιδεών.
 • Ευελιξία και προσαρμογή.
 • Επίλυση προβλημάτων.
 • Δυνατότητα εργασίας και απόδοσης σε στενά χρονικά περιθώρια και διαφορετικές απαιτήσεις.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ομαλής επικοινωνίας με το τεχνολογικό οικοσύστημα της περιοχής.  

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας

Διάρκεια της Σύμβασης:

H διάρκεια της σύμβασης θα είναι 6 μήνες με επιθυμητή ημερομηνία έναρξης την 26.07.2022.

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού και τη

σύμφωνη γνώμη του υποψηφίου.

Διαδικασία ανάθεσης και είδος σύμβασης:

 • Η διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση είναι αυτή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με στόχο οι υποψήφιοι να καταθέσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους.
 • Για την αξιολόγηση, η επιτροπή επιλογής θα λάβει υπόψη της την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Cover Letter), τους τίτλους σπουδών, την προϋπηρεσία και τα λοιπά προσόντα του κάθε υποψήφιου. Ακολούθως, θα δημιουργηθεί μία κατάσταση προτεραιότητας (short list) κατά την απόλυτη κρίση της, βάση της οποίας οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη. Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό απόφασης επιλογής με σειρά προτεραιότητας.
 • Το ΕΠΠ διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει το χρόνο αρχικής έναρξης και λήξης της σύμβασης.
 • Μεταξύ του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Α.Ε. και του υποψηφίου θα υπογραφεί σύμβαση έργου ή εργασίας, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Αμοιβή:

Η αμοιβή του εργαζόμενου θα είναι σύμφωνα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό, τα προσόντα και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του ΕΠΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 18.07.2022 και ώρα 14:00 ηλεκτρονικά, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Cover Letter), αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία τους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συνεπικουρεί στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα του κάθε υποψήφιου, στη Διεύθυνση του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών:

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.

Οδός Σταδίου

Πλατάνι-Ρίο 265 04

Τ.: 2610-911.550/551

Fax: 2610-994.106

Ε-mail: info@psp.org.gr

Για την επιλογή των υποψηφίων τα απαιτούμενα προσόντα βαθμολογούνται από την επιτροπή επιλογής στην κλίμακα 1‐100 και η αντίστοιχη μοριοδότησή τους είναι:

Α/ΑΚριτήριο αξιολόγησηςΣύνολο Μορίων
1Εμπειρία στις Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα όπως αναφέρονται ανωτέρω (6 μόρια/έτος, μέγιστο 50)50
2Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφή με το αντικείμενο της θέσης ή/και στη διοίκηση επιχειρήσεων10
3Βαθμός πτυχίου (X1)10
4Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας (C1: 5, C2:10 μόρια)10
5Συνέντευξη όπου θα αξιολογούνται: (α) -Οργανωτικές, ικανότητα στη θέσπιση προτεραιοτήτων και συντονισμού ομάδων εργασίας, Ανάληψη πρωτοβουλιών, σύνθεση προτάσεων και ιδεών, Επίλυση προβλημάτων (8 μόρια), (β) Δεκτικότητα σε ιδέες, καινοτομία και δημιουργικότητα (6 μόρια), (γ) Δυνατότητα εργασίας και απόδοσης σε στενά χρονικά περιθώρια και διαφορετικές απαιτήσεις, Ευελιξία και προσαρμογή (6 μόρια)20
ΣΥΝΟΛΟ 100

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (ΕΠΠ): https://psp.org.gr/.

Υποβολή Ενστάσεων:

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στη διεύθυνση info@psp.org.gr απευθυνόμενη προς το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της απόφασης.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΠ στη διεύθυνση  www.psp.org.gr.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ

Καθηγητής Βασίλειος Λουκόπουλος

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.