Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για απόφοιτο Φαρμακευτικής στο πλαίσιο του έργου “NOSMOKE”

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για απόφοιτο Φαρμακευτικής του έργου NOSMOKE, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για απόφοιτο Φαρμακευτικής του έργου NOSMOKE, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός – Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

 • Συνεργασία με τοπικά φαρμακεία & ενημέρωση πολιτών για τους σκοπούς του NOSMOKE
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του NOSMOKE.TEAM
 • Αποδελτίωση, καταγραφή και επεξεργασία απαντήσεων των ερωτηματολογίων στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει το NOSMOKE.TEAM
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε 2 ενημερωτικές εκδηλώσεις

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Lower)
 • Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ – Κάτοχος ECDL
 • μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο του έργου “NOSMOKE”

Δεξιότητες:​

Κατά την διαδικασία επιλογής, θα συνεκτιμηθούν και οι ακόλουθες δεξιότητες:

 • Μεταδοτικότητα και επικοινωνιακή δεξιότητα
 • Οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα συντονισμού και θέσπιση προτεραιοτήτων
 • Δυνατότητα εργασίας και απόδοσης σε στενά χρονικά περιθώρια
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ομαλής επικοινωνίας με την ομάδα έργου

Τόπος εργασίας: Πάτρα

Διάρκεια της Σύμβασης: H αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 1 μήνα. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί, σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την αμοιβή του συνεργάτη καθόλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των 5.132,59€ (6.000$) συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου.

Περισσότερα πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.